Jak założyć żłobek lub klub dziecięcy – wymagania lokalowe


Wymagania lokalowe i sanitarne dotyczące żłobków i klubów dzieciecych

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) zarządza się, co następuje:

§ 1. W lokalu, w którym prowadzony będzie żłobek lub klub dziecięcy, są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci, potwierdzone pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego, uwzględniającymi warunki, o których mowa w § 2—4.

§ 2. 1. Lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, znajduje się w budynku lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wymagania uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w trybie określonym w tych przepisach.

2. Dopuszcza się prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, innych niż określone w ust. 1, jeżeli lokal:

1) jest przeznaczony dla nie więcej niż 15 dzieci;

2) znajduje się na parterze budynku wykonanego z elementów nierozprzestrzeniających ognia;

3) posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umożliwiające bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą;

4) został wyposażony w:

a) trudnozapalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz,

b) gaśnicę proszkową ABC o zawartości co najmniej 4 kg środka gaśniczego.

3. Strefa pożarowa, w której znajduje się lokal, o którym mowa w ust. 2, jest strefą pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL, określoną w przepisach techniczno-budowlanych, zlokalizowaną w budynku innym niż tymczasowy.

4. W jednej strefie pożarowej może znajdować się jeden lokal, o którym mowa w ust. 2.

§ 3. Lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, oraz jego wyposażenie spełniają następujące warunki:

1) powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie;

2) wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;

3) jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie oraz są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje;

4) w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:

a) podłoga i ściany są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach,

b) ściany do wysokości co najmniej 2 m są pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych;

5) pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń;

6) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym;

7) w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C;

8) jest zapewniony dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenia do utrzymania higieny osobistej dzieci,z tym że w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody;

9) jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci;

10) jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;

11) jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej;

12) meble są dostosowane do wymagań ergonomii;

13) wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty;

14) zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE;

15) jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50% powierzchni okien;

16) w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą;

17) apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe.

§ 4. W żłobku i klubie dziecięcym, do którego uczęszcza dziecko karmione mlekiem matki, zapewnia się warunki do jego przechowywania i podawania.

§ 5. 1. W lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, zapewnia się w miarę możliwości bezpośrednie wyjście na teren otwarty wyposażony w urządzenia do zabaw, niedostępny dla osób postronnych.

2. Niemowlętom zapewnia się w miarę możliwości leżakowanie na werandzie lub tarasie.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2011 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

Źródło: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. …

Jak założyć żłobek?


Założenie prywatnego żłobka

W naszym kraju działa ok. 400 żłobków publicznych i niepublicznych, w których opiekę znajduje blisko 30 tys. dzieci.

A potrzeby są o wiele większe, bo maluchów w wieku 0-3 jest 1.5 mln.

Dotychczas osoby, które chciały otworzyć żłobek, napotykały problemy, bo był on uznawany za zakład opieki zdrowotnej, gdzie trzeba było spełnić ostre rygory dotyczące warunków pobytu dzieci i kwalifikacji opiekunek.

Obecnie na podstawie nowych przepisów żłobki zostały pozbawione statusu ZOZ-u, a więc otworzenie takiej placówki jest teraz prostsze i mniej kosztowne.

Warunki, które muszą być spełnione

Żłobek  przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 20. tygodnia życia do 3 lat. Maluch może w nim przebywać 10 godzin dziennie, z możliwością przedłużenia (za dodatkową opłatą).

Żłobek można prowadzić, gdy:

zapewniony jest odpowiedni lokal, który powinien mieć co najmniej dwa pomieszczenia:

  • jedno przystosowane do zabawy i jedzenia posiłków;
  • drugie do wypoczynku.

zatrudni się wykwalifikowaną kadrę  – liczba opiekunów zależna jest od liczby dzieci. Jeden może opiekować się maksymalnie ośmiorgiem. Gdy w grupie jest dziecko niepełnosprawne lub takie, które nie ma jeszcze roku, to może ona liczyć pięcioro dzieci.

Opiekun musi mieć określone kwalifikacje (np. pielęgniarki, opiekunki dziecięcej, wychowawcy nauczania przedszkolnego). Może to także być osoba, która ma wykształcenie średnie, jeśli ma co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi lub odbędzie 280-godzinne szkolenie.

wpisze się placówkę do rejestru prowadzonego przez gminę – prowadząc żłobek, trzeba nadać mu statut, w którym określa się m.in. warunki przyjmowania dzieci, wysokość opłaty. Należy także opracować regulamin, a w nim podać m.in. godziny otwarcia.

Na początku otwieramy własną firmę

Tutaj należy wypełnić formularz, podając w nim rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej (może to być np. opieka nad dziećmi). Wniosek składa się w urzędzie gminy. Wraz z wnioskiem trzeba dołączyć wniosek o nadanie numerów REGON I NIP, które będą niezbędne przy rejestracji żłobka.

Można bez pośrednictwa gminy samemu udać się najpierw do urzędu statystycznego, a następnie skarbowego.

Rejestracja żłobka

Jeżeli masz już firmę, to żeby żłobek mógł funkcjonować, potrzebny będzie wpis do specjalnego rejestru. Prowadzony on jest przez gminę właściwą ze względu na miejsce założenia placówki.

Składasz pisemny wniosek wraz z dołączonymi do niego następującymi oświadczeniami:

  • o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;
  • o spełnieniu warunków lokalowych;
  • o niekaralności za przestępstwa umyślne;

Przedstawiasz też:

  • dowód tożsamości;
  • tytuł prawny do lokalu (akt własności, decyzję przydziału lokalu)

Opłata za wpis do rejestru żłobków ustalana jest przez radę gminy. Natomiast samo zaświadczenie, które potwierdzi uzyskanie wpisu jest bezpłatne.

Pamiętaj ! Osoby bezrobotne, które zdecydują się na prowadzenie żłobka, mogą ubiegać się o dofinansowanie na ten cel (do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę- 20,6 tys. zł)

Klub dziecięcy

Wraz z nową ustawą żłobkową wprowadzono także instytucje klubu dziecięcego. Złożyć go mogą gminy, osoby prywatne lub fizyczne w ramach działalności.

Przeznaczony on jest dla dzieci w wieku od roku do trzech, które mogą w nim przebywać nie więcej niż 25 godzin tygodniowo i 5 godzin dziennie.

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowany opiekun, ale oprócz niego mogą maluchami zajmować się przeszkolenie wolontariusze (np. rodzice).

Lokal na klub dziecięcy, musi mieć co najmniej jedno pomieszczenie (z wydzielonym miejscem na wypoczynek dzieci).

Miłego dnia 😉