Wzór wniosku o podział majątku


Podział majątku wspólnego małżonków

Gdy sąd ustanowi już rozdzielność majątkową, to każdy z małżonków może wystąpić o podział majątku wspólnego.

Pamiętaj ! Aby to uzyskać nie jest potrzebny rozwód, wystarczy, że zostanie ustanowiona rozdzielność majątkowa.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej następuję, gdy:

 • ustanie małżeństwo (śmierć jednego z małżonków,
 • uprawomocni się wyrok rozwiązujący małżeństwo przez rozwód, uprawomocni się wyrok orzekający unieważnienie małżeństwa);
 • zostanie zawarta przez małżonków umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową;
 • sąd wyda wyrok orzekający ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • uprawomocni się postanowienie orzekające ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków lub zostanie ogłoszona upadłość jednego z nich.
 •  zostanie orzeczona separacja.

Małżonkowie zgodnie z art. art. 43 KRiO, mogą dokonać podziału majątku wspólnego zarówno w sądzie, jaki i zawierając między sobą umowę.

Zawarcie umowy podziału majątku wspólnego przed notariuszem jest oczywiście mniej czasochłonny i konfliktowy. Małżonkowie po prostu wspólnie uzgadniają, który z przedmiotów majątku wspólnego przypadnie żonie, a który mężowi. W tym przypadku nie trzeba angażować sądu  i taki podział majątku przebiega szybciej, ale trzeba pamiętać, że wiąże się on z kosztami notarialnymi, które trzeba będzie uiścić na rzecz notariusza.

Jeżeli chodzi o podział sądowy, to tutaj należy wnieść wpis w wysokości 1/5 wpisu stosunkowego. Obliczany on jest od wartości majątku, który podlega podziałowi. Jest to ogólna zasada i podlega ona różnym modyfikacjom w zależności od wartości majątku.

Pamiętaj ! Można wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych, ale sąd nie zawsze ten wniosek uwzględnia.

Jeżeli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia co do kwestii podziału majątku wspólnego, to pozostaje im droga sądowa.

Sąd podczas postępowania ustala, co wchodzi w skład majątku wspólnego, jego wartość oraz sposób podziału poszczególnych składników majątkowych, orzeka o zwrocie nakładów i wydatków a także rozpoznać zarzuty małżonka co do nieważności zawartej przez strony umowy majątkowej.

Pamiętaj ! Sąd może także ustalić nierówne udziały w majątku wspólnym, jeżeli ustalenie równych udziałów w majątku nie jest zasadne.

Zobacz: Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

Sąd przy podziale majątku będzie kierował się zasadami: co wchodzi do majątku wspólnego, a co do osobistego małżonków. Podział majątku musi być dokonany w sposób odpowiadający usprawiedliwionym interesom każdej ze stron.

Zobacz:

Majątek osobisty małżonków
Majątek wspólny małżonków

Pamiętaj ! Sąd powinien uwzględnić przy podziale majątku wspólnego dobro małoletnich dzieci małżonków, a także musi mieć na uwadze sytuacje majątkową oraz rodzinną małżonków w chwili podziału.

Każdy z byłych małżonków ma prawo żądać, by ustanowienie rozdzielności majątkowej nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że będzie to  sprzeczne z przepisami ustawy lub ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem rzeczy lub pociągałby istotną zmianę rzeczy lub zmniejszenie jej wartości.

Pamiętaj ! Jeżeli nie będzie można podzielić jakieś rzeczy wspólnej, to sąd powinien przydzielić ją jednej ze stron,z obowiązkiem spłaty stosownie do udziału drugiej strony w majątku wspólnym. Spłata może być rozłożona na raty.

Gdy małżonkowie nie wyrażą zgody lub nie są w stanie spłacić siebie nawzajem, to sąd może nakazać sprzedaż rzeczy wspólnej, a uzyskane pieniądze podzielić między małżonków, proporcjonalnie do wysokości ich udziałów.

Wniosek o podział majątku wspólnego – wzór

Katowice, 10 czerwca 2011 r.

Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział II Cywilny
ul. Francuska 70A,
40-028 Katowice

Wnioskodawczyni:

Joanna Nowak ,
ul. Starowiejska 48/12
40-016 Katowice

Uczestnik:

Mirosław Nowak,
ul. Starowiejska 48/12
40-016 Katowice
Wartość przedmiotu sprawy: 55.000 zł

Wniosek o podział majątku wspólnego

Wnoszę:

o dokonanie podziału majątku wspólnego Joanny Nowak i Mirosława Nowaka, który składa się z przedmiotów urządzenia domowego, w tym telewizora marki „LG”, lodówki i pralki, komputera oraz samochodu osobowego marki Toyota. Sposób podziału i wartość majątku zostaną określone podczas rozprawy.

Uzasadnienie

Strony zawarły związek małżeński 20 września 1997 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Katowicach, akt małżeństwa nr 378. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 18 maja 2010 roku sygn. akt IIC 285/10 małżeństwo stron zostało rozwiązane. W wyroku rozwodowym nie został dokonany podział wspólnego majątku stron.

Dowód: odpis prawomocnego wyroku stwierdzającego rozwód.

Wszystkie przedmioty użytku domowego,a także samochód małżonkowie nabyli w czasie trwania małżeństwa i stanowią one majątek dorobkowy. Po rozwodzie wnioskodawczyni wyprowadziła się z mieszkania, nie zabierając żadnych przedmiotów, gdyż uczestnik skutecznie jej to uniemożliwił. Wnioskodawczyni zwróciła się do byłego męża pismem z dnia 22 kwietnia 2011 roku o dokonanie podziału majątku wspólnego, jednakże do chwili obecnej nie uzyskała żadnej odpowiedzi.

Dowód: odpis pisma z dnia 22 kwietnia 2011 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe wnoszę jak na wstępie.

Joanna Nowak

Załączniki:

1. Odpis wyroku z dnia 18 maja 2010 roku.
2. Odpis pisma z dnia 22 lipca 2011 roku.
3.Odpis wniosku i załączników.

Czeka Cię podział majątku wspólnego? Boisz się, bo nie wiesz, ile to kosztuje, jak przeprowadzić taki podział i jak nie stracić mieszkania, samochodu ani oszczędności swojego życia? Dzięki eBookowi Podział majątku wspólnego małżonków autorstwa doświadczonego prawnika Karola Jokiela dowiesz się, jak SAMEMU (bez kosztownej pomocy prawnika!) przeprowadzić korzystny dla Ciebie podział majątku. Znajdziesz tu też potrzebne wnioski: wniosek o podział majątku wspólnego oraz wzór umowy o podział majątku wspólnego.

Jak dokonać korzystnego PODZIAŁU MAJĄTKU, a do tego zachować dla siebie dom lub mieszkanie!

dzięki temu eBookowi zaoszczędzisz… 7180 zł!!!….

Czeka Cię podział majątku wspólnego? Boisz się, bo nie wiesz, ile to kosztuje, jak przeprowadzić taki podział i jak nie stracić mieszkania, samochodu ani oszczędności swojego życia? Dzięki eBookowi Podział majątku wspólnego małżonków autorstwa doświadczonego prawnika Karola Jokiela dowiesz się, jak SAMEMU (bez kosztownej pomocy prawnika!) przeprowadzić korzystny dla Ciebie podział majątku. Znajdziesz tu też potrzebne wnioski: wniosek o podział majątku wspólnego oraz wzór umowy o podział majątku wspólnego.

jeśli…

 • chcesz dokonać korzystnego dla siebie podziału majątku,
 • masz dość wspólnego zamieszkiwania, bo nic Was już nie łączy,
 • pragniesz wywalczyć dla siebie i dzieci Wasze mieszkanie lub dom,
 • chcesz zaoszczędzić 7180 zł,
 • a do tego potrzebujesz wzoru wniosku o podział majątku wspólnego oraz wzoru umowy o podział majątku wspólnego (obydwa pisma na końcu eBooka)

szczegóły: Podział majątku wspólnego małżonków

 

Reklamy

Podział majątku małżonków


Podział majątku wspólnego

Małżonkowie mogą podzielić majątek wspólny, gdy ustanie między nimi wspólność małżeńska.

Ustanie wspólności małżeńskiej następuje:

 • po rozwodzie lub separacji (prawomocny wyrok rozwodowy lub orzekający separację);
 • w razie śmierci jednego małżonka (lub obojga);
 • po unieważnieniu małżeństwa (prawomocny wyrok unieważniający małżeństwo);
 • jeżeli małżonkowie podpiszą intercyzę;
 • po ustanowieniu przez sąd rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami;

Zasady podziału majątku

Wspólny dorobek małżonków, powinien być podzielony po połowie. Tak zasadniczo wygląda podział majątku wspólnego.

Najlepszym rozwiązaniem dla małżonków jest umowny podział majątku, a więc porozumienie się w tej sprawie. Jest to sposób na oszczędzenie pieniędzy i czasu. Małżonkowie będą mogli wtedy podzielić majątek według własnego uznania i dowolnie go wycenić.

Wspólne rzeczy (samochód, meble, sprzęt AGD i RTV) można podzielić spisując zwykła umowę pisemną. Jeżeli będzie dzielona nieruchomość, to trzeba będzie odwiedzić notariusza.

Pamiętaj! Każda ze stron ponosi swoje koszty umowy notarialnej. Taksa notarialna zależna jest od wartości dzielonego majątku. To tego dochodzi jeszcze 23 % VAT i dodatkowo może być konieczna opłata za zmianę wpisu prawa własności w księdze wieczystej.

Gdy małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia w sprawie podziału majątku, wtedy pozostaje im sądowy podział majątku. Sprawa w sądzie może ciągnąć się jakiś czas, a małżonkowie muszą ponieść wysokie koszty sądowe.

Sądowy podział majątku

O podział majątku wspólnego może wystąpić każda ze stron. Wniosek należy złożyć do wydziału cywilnego sądu rejonowego, który jest właściwy dla położenia majątku wspólnego.  W sytuacji, gdy do podziału małżonkowie mają wspólne mieszkanie, to wniosek musi być złożony w sądzie odpowiednim dla adresu tego mieszkania. Do wniosku trzeba dołączyć dokument, który potwierdzi ustanie wspólności majątkowej (np. wyrok rozwodowy).

We wniosku należy:

 • określa się składniki majątku (wszystkie rzeczy i nieruchomości, które maja być podzielone);
 • dołączyć dowody prawa własności nieruchomości (np. odpis księgi wieczystej).

Pamiętaj! W przypadku rzeczy tzw. ruchomych ( meble, sprzęt AGD i RTV) nie trzeba udowadniać prawa własności tych przedmiotów.

Sąd ustali co wchodzi w skład majątku małżeńskiego oraz jego wartość. Gdy małżonkowie nie będą zgodni co do podziału majątku, to sąd nakaże dostarczenie odpowiednich dokumentów, np. z banku (prowadzenie lokat, kont oszczędnościowych itd.)

Ważną zasadą jest tutaj to, że wartość majątku szacowana jest zgodnie ze stanem aktualnym. Małżonkowie często dzielą makatek jakiś czas po rozwodzie, tak więc cena  dzielonej nieruchomości może być znacznie wyższa teraz niż np. kilka alt temu.

Pamiętaj! W przypadku sporu małżonków co do wartości majątku, sąd może powołać biegłego, który zrobi wycenę nieruchomości i cennych rzeczy.

Koszt sądowego podziału majątku

Dokonując podziału majątku wspólnego w sądzie trzeba liczyć się z wydatkami.

I tak jest to:

 • opłata sądowa wynosi 1000 zł (lub 300 zł, ale tylko wtedy, gdy kieszonkowe złożą wniosek ze zgodny projektem podziału majątku wspólnego) – a dopóki opłata nie będzie uiszczona, to sąd nie podejmie żadnych czynności;
 • wynagrodzenie dla biegłego (gdy sąd go powoła);
 • koszty pełnomocnika (gdy małżonkowie skorzystają z pomocy prawnika).

Jak dokonać korzystnego PODZIAŁU MAJĄTKU, a do tego zachować dla siebie dom lub mieszkanie!

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉