Bezpieczne inwestowanie


Jak bezpiecznie zainwestować pieniądze?

Już niewielkie kwoty pieniędzy, które będą odkładane regularnie co miesiąc, potrafią po kilku latach przynieść nam znaczące zyski.

Pamiętaj! Najważniejsza jest systematyczność oraz to, aby zebrane środki przeznaczyć tylko na te inwestycje, które przynoszą bezpieczny oraz gwarantowany zysk.

W ten sposób nie narazimy naszego kapitału na niepotrzebne straty, lecz stale będziemy zwiększać zasobność portfela i przyszły zysk.

Obligacje Skarbu Państwa

Inwestycją, która uznawana jest za jedną z najbezpieczniejszych, są obligacje detaliczne Skarbu Państwa.

Emitowane od blisko 20 lat, zdobyły sobie grono wiernych odbiorców, którzy dzięki nim mogą bezpiecznie i wygodnie pomnażać swoje oszczędności.

Jeżeli zainwestujesz swoje pieniądze w obligacje, to nie będziesz musiał martwić się ich kursem, ani śledzić na bieżąco wykresów. Wypłatę wkładu inwestycji oraz odsetek zawsze gwarantuje Skarb Państwa.

Uwaga! W każdej chwili można wycofać się z inwestycji, inkasując przy tym narosły zysk.

Choć do wyboru mamy cztery rodzaje obligacji (2-,3-,4-i 10-letnie), to szczególnie atrakcyjne warunki oferują nam te dziesięcioletnie. Są najwyżej oprocentowane, a jednocześnie możemy inwestować w nie przez konto IKE, a to oznacza, że zysk nie podlega opodatkowaniu.

Co najważniejsze, konstrukcja ich opodatkowania gwarantuje, że zysk ten będzie zawsze większy od inflacji, a coroczna kapitalizacja odsetek dodatkowo zwiększa ich atrakcyjność.

Wszystkie rodzaje obligacji Skarbu Państwa mają kilka wspólnych cech, które sprawiają że doskonale sprawdzają się, jako narzędzie systematycznego oszczędzania pieniędzy.

Wszystko to sprawia, że obligacje detaliczne Skarbu Państwa są jedną z najlepszych inwestycji dostępnych na rynku, a dzięki nim możemy, w pełni bezpiecznie i wygodnie, zaplanować swoją dostatnią przyszłość.

Jak kupić obligacje?

Są łatwo dostępne – możesz je kupić w każdym oddziale PKO Banku Polskiego i POK Domu Maklerskiego PKO BP.

Możesz je także prosto i szybko nabyć przez Internet, za pomocą infolinii telefonicznej oraz konta Inteligo.

Wystarczy Ci 100 PLN, byś mógł zainwestować w każdy z rodzajów obligacji detalicznych.

Konstrukcja oprocentowania obligacji 4-letnich i 10-letnich gwarantuje zysk powyżej inflacji.

Zainwestuj w obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne gwarantują wyższe oprocentowanie niż na lokacie bankowej. Istnieje możliwość dywersyfikacji lokowanych środków oraz wyjścia z inwestycji przed terminem wykupu. Poznaj atrakcyjny sposób lokowania kapitału!

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

Reklamy

Inwestowanie w obligacje – dwuletnie obligacje skarbu państwa


Dwuletnie Oszczędnościowe Stałoprocentowe Obligacje Skarbu Państwa (DOS)

Bezpieczna Inwestycja

Jeżeli chcesz prosto, bezpiecznie i zyskownie ulokować swoje oszczędności, to warto zastanowić się nad wyborem detalicznych obligacji skarbowych. Ich emitentem jest Skarb Państwa który zobowiązuje się do wykupu obligacji i wypłacenia inwestorowi należnych odsetek.

Komfort inwestowania w obligacje skarbowe polega na:

 • bezpieczeństwie zainwestowanych pieniędzy;
 • pewności zysku;
 • możliwości wyboru okresu oszczędzania pieniędzy, który odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Swój kapitał możesz zainwestować na 2,3,4 lub 10 lat.

Kiedy i za ile można kupić obligacje dwuletnie?

Inwestycję można rozpocząć dowolnego dnia, ponieważ emisje „dwulatek” odbywają się co miesiąc. Cena sprzedaży jednej obligacji jest zawsze równa wartości nominalnej i wynosi 100 zł.
Oprocentowanie dwuletnich obligacji skarbu państwa

Obligacje dwuletnie są oprocentowane według stałej stopy procentowej, która obowiązuje przez cały dwuletni okres oszczędzania. Dlatego już w dniu zakupu obligacji wiemy, ile zyskamy na tej inwestycji.

Zysk z obligacji dwuletnich

W pierwszym roku oszczędzania odsetki narastają od wartości nominalnej zakupionych obligacji (100 zł każda). Po roku następuje ich kapitalizacja i naliczone odsetki zostają dodane do wartości nominalnej obligacji. Tak więc w drugim roku zysk jest obliczany od podwyższonej podstawy. Po dwóch latach od zakupu Skarb Państwa wykupuje obligacje od inwestora i wypłaca wartość nominalną zakupionych obligacji oraz należne odsetki, czyli zysk za dwa lata oszczędzania.

Pamiętaj! Odsetki od obligacji skarbowych podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Dla przykładu: sposób wyliczenia wartości wierzytelności z tytułu wykupu jednej dwuletniej oszczędnościowej obligacji Skarbu Państwa, które obejmuje zainwestowana kwotę (wartość nominalną obligacji), a także odsetki, które należą się za okres dwóch lat, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Przykładowe oprocentowanie obligacji wynosi 5 % w skali roku i jest stałe przez okres dwóch lat.

Odsetki naliczane są od wartości nominalnej obligacji – 100,00 zł

Na początku obliczamy odsetki w pierwszym okresie odsetkowym:

O1 = 100,00 x 5 % = 5, 00

Odsetki w pierwszym okresie odsetkowym wynoszą 5,00 zł. Należy je dodać do zainwestowanych 100, 00 zł. Podstawa naliczania odsetek w drugim okresie odsetkowym wynosi 105,00 zł.

Kolejnym krokiem jest obliczenie odsetek w drugim okresie odsetkowym, od podstawy, która jest podwyższona o odsetki za pierwszy okres odsetkowy:

O2 = 105,00 x 5 % = 5,25

Odsetki w drugim okresie odsetkowym wynoszą 5,25 zł.

Następnie obliczany wartość wierzytelności do wypłaty za cały dwuletni okres oszczędzania. Sumujemy wartość nominalną obligacji (kwota zainwestowana), naliczone odsetki za pierwszy rok oszczędzania i odsetki za drugi rok oszczędzania:

W = 100,00 + 5,00 + 5,25  = 110,25

Wartość wierzytelności do wypłaty wynosi 110,25 zł.

Jak kupić Dwuletnie Oszczędnościowe Stałoprocentowe Obligacje Skarbu Państwa (DOS)?

Obligacje te są dostępne dla osób fizycznych (rezydentów i nierezydentów), stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych. Mogą je nabyć również fundacje, które wpisane są do rejestru sądowego.

Można je również kupować na rzecz osób małoletnich. Sprzedawane są w większości placówek PKO Banku Polskiego oraz Punkty Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP.

Pamiętaj! Posiadacz Konta Inteligo może kupować detaliczne obligacje Skarbu Państwa bezpośrednio ze swojego rachunku przez Internet lub telefon.

Zasady zakupu obligacji przez telefon lub Internet określone są w „Regulaminie obsługi obligacji skarbowych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych”, który dostępny jest w punktach sprzedaży obligacji skarbowych.

Sprzedaż obligacji dwuletnich

W przypadku nagłej potrzeby pieniędzy, które zostały zainwestowane w obligacje, można złożyć dyspozycje przedterminowego wykup dowolnej liczby posiadanych obligacji. Otrzymamy wtedy swoje pieniądze wraz z zarobionymi odsetkami od chwili wykupu, pomniejszonymi o niewielką opłatę, której wysokość określona jest w liście emisyjnym obligacji.

Pamiętaj! Dyspozycję przedterminowego wykupu obligacji należy złożyć przy zachowaniu określonych terminów, tj.

– nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od dnia nabycia obligacji;

– nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od dnia wypłaty odsetek od danej obligacji;

– nie później niż na jeden miesiąc przed dniem wypłaty odsetek i przed dniem wykupu obligacji przez Skarb Państwa.

Środki z przedterminowego wykupu zostaną przekazane szóstego dnia roboczego po dniu złożenia dyspozycji na Twój rachunek bankowy. Obligacje czteroletnie można także sprzedać osobie fizycznej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Czas wypłaty lub zmiany

Po dwóch latach od zakupu dwuletnich obligacji oszczędnościowych, Skarb Państwa zwraca inwestorowi zainwestowany kapitał (kwotę równą wartości nominalnej zakupionych obligacji oraz naliczone przez ten czas skumulowane odsetki – zysk),

Można podjąć decyzje o przedłużeniu inwestycji. Za wartość obligacji, które podlegają wykupowi wraz z odsetkami lub za część tej kwoty można kupić nowe obligacje dwuletnie, składając – najpóźniej na trzy dni robocze przed dniem wykupu posiadanych obligacji – dyspozycję ich zamiany na obligacje nowej emisji.
Terminy zamiany

Zamian obligacji DOS odbywa się zgodnie z zasadą – data wykupu obligacji stanowi datę zakupu nowych obligacji.

Termin rozpoczęcia przyjmowania dyspozycji zamiany jest wspólny dla wszystkich obligacji danej emisji. Jest to czwarty dzień roboczy, który poprzedza pierwszy dzień wykupu danej emisji. Koniec zamiany to trzeci dzień roboczy, który poprzedza wykup posiadanych obligacji.

Korzyści z zamiany:

 • atrakcyjna cena (dla osób, które dokonują zamiany obligacji przewidziane jest dyskonto, co oznacza, ze cena zamiany jest niższa od ceny sprzedaży);
 • wygoda (zamiana zapewnia bezgotówkowy zakup nowych obligacji);
 • brak opłat i prowizji (złożenie dyspozycji zamiany nie jest związane z żadnym dodatkowym kosztem dla inwestora).

Pamiętaj! Dyspozycję zamiany można złożyć w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji, przez telefon lub Internet.

Inwestowanie w obligacje – dziesięcioletnie obligacje skarbu państwa


Emerytalne Dziesięcioletnie Oszczędnościowe Obligacje Skarbu Państwa (EDO)

Bezpieczna Inwestycja

Jeżeli chcesz prosto, bezpiecznie i zyskownie ulokować swoje oszczędności, to warto zastanowić się nad wyborem detalicznych obligacji skarbowych. Ich emitentem jest Skarb Państwa który zobowiązuje się do wykupu obligacji i wypłacenia inwestorowi należnych odsetek.

Komfort inwestowania w obligacje skarbowe polega na:

 • bezpieczeństwie zainwestowanych pieniędzy;
 • pewności zysku;
 • możliwości wyboru okresu oszczędzania pieniędzy, który odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Swój kapitał możesz zainwestować na 2,3,4 lub 10 lat.

Oprocentowanie dziesięcioletnich obligacji skarbu państwa

Oprocentowanie tych obligacji jest zmienne. W każdym z dziesięciu okresów odsetkowych jest ustalane na podstawie dwóch czynników. Pierwszy czynnik to roczna inflacja, ogłoszona przez GUS w miesiacu, który poprzedza dzień rozpoczęcia nowego okresu odsetkowego, a drugi to dodawana do niej marża zapewniająca realny zysk. Wartość marży odsetkowe dla danej emisji obligacji dziesięcioletnich poddawana jest w liście emisyjnym.

Kapitalizacja – zysk rosnący co rok

Po każdym roku trwania inwestycji odsetki są doliczane do wartości nominalnej obligacji (następuje ich kapitalizacja) i w kolejnym roku oszczędzania zysk obliczany jest od podwyższonej podstawy. Ponieważ kapitalizacja odsetek obligacji dziesięcioletnich następuje dziewięciokrotnie, to na zakończenie inwestycji zysk jest znaczący.

Lepsza emerytura

Emerytalne Dziesięcioletnie Oszczędnościowe Obligacje Skarbu Państwa (EDO) są jedynymi, które mogą być również nabywane w ramach Konta IKE-Obligacje prowadzonego przez PKO BP. Odsetki uzyskane od obligacji zakupionych w ramach Konta IKE-Obligacje są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Jest to dodatkowa korzyść z inwestycji.

Kiedy i za ile można kupić obligacje dziesięcioletnie?

Inwestycje można rozpocząć dowolnego dnia. Emisje obligacji dziesięcioletnich odbywają się co miesiąc. Cena sprzedaży jednej obligacji jest stała i wynosi zawsze 100 zł.

Mogą je nabywać osoby fizyczne (rezydenci i nierezydenci), organizacje społeczne i zawodowe oraz fundacje wpisane do rejestru sądowego. Można je również nabywać na rzez osób małoletnich.

Sprzedawane są w większości placówek PKO BPoraz Punkty Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP.

Zasady zakupu obligacji przez telefon lub Internet określone są w „Regulaminie obsługi obligacji skarbowych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych”, który dostępny jest w punktach sprzedaży obligacji skarbowych.

Sprzedaż obligacji dziesięcioletnich

Jeżeli będziesz nagle potrzebował gotówki, to pieniądze zainwestowane w obligacje cały czas są Twoje. Możesz złożyć dyspozycję przedterminowego wykupu części lub wszystkich posiadanych obligacji.

Otrzymasz wtedy swoje pieniądze oraz odsetki, które zarobiłeś do chwili wykupu, pomniejszone o niewielką opłatę, której wysokość jest określona w liście emisyjnym obligacji.

Pamiętaj ! Dyspozycję przedterminowego wykupu należy złożyć przy zachowaniu określonych terminów tj.:

 • nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od dnia nabycia obligacji i nie później niż na jeden miesiąc przed dniem ich wykupu.

Środki z wykupu zostaną przelane na Twój rachunek bankowy szóstego dnia od złożenia dyspozycji. Obligacje dziesięcioletnie można również sprzedać innej osobie fizycznej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Obligacje do wykupu

Po dziesięciu latach od dnia zakupu obligacji dziesięcioletnich Skarb Państwa wypłaca inwestorowi zainwestowane pieniądze, czyli kwotę równą wartości nominalnej zakupionych obligacji, powiększoną o kapitalizowane przez dziesięć lat odsetki.

Szczegółowe informacje na temat kolejnych emisji dziesięcioletnich obligacji skarbowych znajdziesz w listach emisyjnych, które są dostępne w punktach sprzedaży obligacji oraz na stronach internetowych.

Inteligentne Inwestowanie

…czyli w co warto inwestować na tak dynamicznym rynku?

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

Inwestowanie w obligacje – czteroletnie obligacje skarbu państwa


Czteroletnie Oszczędnościowe Indeksowane Obligacje Skarbu Państwa (COI)

Bezpieczna Inwestycja

Jeżeli chcesz prosto, bezpiecznie i zyskownie ulokować swoje oszczędności, to warto zastanowić się nad wyborem detalicznych obligacji skarbowych. Ich emitentem jest Skarb Państwa który zobowiązuje się do wykupu obligacji i wypłacenia inwestorowi należnych odsetek.

Komfort inwestowania w obligacje skarbowe polega na:

 • bezpieczeństwie zainwestowanych pieniędzy;
 • pewności zysku;
 • możliwości wyboru okresu oszczędzania pieniędzy, który odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Swój kapitał możesz zainwestować na 2,3,4 lub 10 lat.

Kiedy i za ile można kupić obligacje czteroletnie?

Inwestycje można rozpocząć dowolnego dnia, ponieważ emisje obligacji czteroletnich odbywają się co miesiąc. Cena sprzedaży jednej obligacji jest zawsze równa wartości nominalnej i wynosi 100 zł.

Oprocentowanie obligacji czteroletnich

W każdym z czterech rocznych okresów odsetkowych oprocentowanie obligacji czteroletnich jest ustalane jako suma dwóch czynników. Chodzi tutaj o roczną stopę inflacji ogłoszonej przez GUS w miesiącu, który poprzedza dzień rozpoczęcia nowego okresu odsetkowego, a także marży odsetkowej. Wysokość marży odsetkowej dla danej emisji obligacji czteroletnich podawana jest w liście emisyjnym.

Inwestor, dzięki takiemu sposobowi ustalania oprocentowania obligacji ma pewność, że jego inwestycja zawsze zapewni mu realny zysk, który przewyższa inflację.

Zysk z obligacji czteroletnich

Ten sposób oszczędzania pieniędzy, to dobry i pewny sposób inwestowania nadwyżek finansowych na dłuższy czas. Dzięki marży odsetkowej – inwestor ma zapewniony realny zysk ponad inflację.

Odsetki wypłacane są co rok. Zatem podczas całego okresu oszczędzania czterokrotnie otrzymuje się wypłatę zarobionych pieniędzy.

Pamiętaj! Odsetki od obligacji skarbowych podlegają opodatkowaniu zryczałtowanych podatkiem dochodowym.

Jak kupić Czteroletnie Oszczędnościowe Indeksowane Obligacje Skarbu Państwa (COI)?

Obligacje te są dostępne dla osób fizycznych (rezydentów i nierezydentów), stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych. Mogą je nabyć również fundacje, które wpisane są do rejestru sądowego.

Można je również kupować na rzecz osób małoletnich. Sprzedawane są w większości placówek PKO Banku Polskiego oraz Punkty Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP.

Zasady zakupu obligacji przez telefon lub Internet określone są w „Regulaminie obsługi obligacji skarbowych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych”, który dostępny jest w punktach sprzedaży obligacji skarbowych.

Sprzedaż obligacji czteroletnich

Gdy będziesz potrzebował pieniędzy, które zainwestowałeś w obligacje, to możesz złożyć dyspozycję przedterminowego wykupu dowolnej liczby posiadanych przez Ciebie obligacji. Otrzymasz wtedy swoje pieniądze oraz odsetki, które zostały zarobione od chwili wykupu, pomniejszone o niewielką opłatę, której wysokość określana jest w liście emisyjnym obligacji.

Pamiętaj! Dyspozycję przedterminowego wykupu obligacji należy złożyć przy zachowaniu określonych terminów, tj.

 • nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od dnia nabycia obligacji;
 • nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od dnia wypłaty odsetek od danej obligacji;
 • nie później niż na jeden miesiąc przed dniem wypłaty odsetek i przed dniem wykupu obligacji przez Skarb Państwa.

Środki z przedterminowego wykupu zostaną przekazane szóstego dnia roboczego po dniu złożenia dyspozycji na Twój rachunek bankowy. Obligacje czteroletnie można także sprzedać osobie fizycznej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Zakończenie inwestycji

Po czterech latach od dnia zakupu obligacji czteroletnich Skarb Państwa zwraca  zainwestowane pieniądze, czyli kwotę równą wartości zakupionych obligacji oraz odsetki, które zostały naliczone za ostatni (czwarty) okres odsetkowy.

Pamiętaj! Warto się wtedy zastanowić nad zakupem obligacji czteroletnich z kolejnej emisji albo innych obligacji detalicznych Skarbu Państwa.

Szczegółowe informacje na temat kolejnych emisji czteroletnich obligacji skarbowych znajdziesz w listach emisyjnych, które są dostępne w punktach sprzedaży obligacji oraz na stronach internetowych.

Inwestowanie w obligacje – trzyletnie obligacje skarbu państwa


Trzyletnie Zmiennoprocentowe Obligacje Skarbu Państwa (TZ)

Bezpieczna Inwestycja

Jeżeli chcesz prosto, bezpiecznie i zyskownie ulokować swoje oszczędności, to warto zastanowić się nad wyborem detalicznych obligacji skarbowych. Ich emitentem jest Skarb Państwa który zobowiązuje się do wykupu obligacji i wypłacenia inwestorowi należnych odsetek.

Komfort inwestowania w obligacje skarbowe polega na:

 • bezpieczeństwie zainwestowanych pieniędzy;
 • pewności zysku;
 • możliwości wyboru okresu oszczędzania pieniędzy, który odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Swój kapitał możesz zainwestować na 2,3,4 lub 10 lat.

Kiedy i za ile można kupić obligacje trzyletnie?

Sprzedaż danej emisji obligacji trzyletnich trwa przez trzy miesiące.

Pamiętaj ! Nowe emisje rozpoczynają się w lutym, maju, sierpniu i listopadzie.

Pierwszego dnia sprzedaży obligacje można nabyć po cenie emisyjnej. W kolejnych cena powiększana jest o wartość narastających odsetek. Dzięki wliczeniu narosłych odsetek w cenę sprzedaży, zysk z inwestycji, liczony w skali roku, jest identyczny przez cały okres obowiązywania danej ceny emisyjnej, niezależnie od dnia zakupu.

W trakcie trwania sprzedaży cena emisyjna może być zmienna. Zmiana ceny emisyjnej nie dotyczy jednak obligacji, które już zakupiono. Jeżeli obligacje sprzedawane są po cenie niższej od wartości nominalnej, dodatkowym zyskiem jest dyskonto.

Oprocentowanie obligacji trzyletnich

Oprocentowanie jest zmienne. Wyliczane jest co sześc miesięcy na podstawie wskaźnika WIBOR 6M, czyli oprocentowania sześciomiesięcznych pożyczek na rynku międzybankowym.

Zysk z obligacji trzyletnich

Zakup obligacji trzyletnich zapewnia regularny dochód. Zysk w postaci odsetek naliczanych od wartości nominalnej obligacji będzie wypłacany co sześć miesięcy.

Jak kupić Trzyletnie Zmiennoprocentowe Obligacje Skarbu Państwa (TZ)?

Obligacje te są dostępne dla osób fizycznych (rezydentów i nierezydentów), osób prawnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyłączeniem instytucji finansowych, spółek z o.o. i spółek akcyjnych.

Obligacje można również kupić na rzec osób małoletnich.  Sprzedawane są w większości placówek PKO BP oraz Punkty Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP.

Zasady zakupu obligacji przez telefon lub Internet określone są w „Regulaminie obsługi obligacji skarbowych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych”, który dostępny jest w punktach sprzedaży obligacji skarbowych.

Sprzedaż obligacji trzyletnich

Jeżeli będziesz pilnie potrzebował pieniędzy, które zainwestowałeś w obligacje trzyletnie, to musisz wiedzieć, że możesz nimi dysponować zgodnie ze swoimi potrzebami.

Pamiętaj ! Zaletą obligacji trzyletnich jest możliwość ich sprzedaży przed upływem terminu wykupu.

Można je sprzedaż na rynku wtórnym – GPW bądź na rynku MTS-CeTO S.A., obligacje trzyletnie maja bowiem charakter rynkowy albo – jak wszystkie obligacje detaliczne – osobie fizycznej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Pamiętaj ! Dużym udogodnieniem jest możliwość sprzedaży obligacji trzyletnich bezpośrednio z rachunku rejestrowego założonego w chwili ich nabycia w oddziale PKO BP.

Nie trzeba zakładać rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim.

Czas wypłaty lub zmiany

Po upływie trzech lat Skarb Państwa zwraca inwestorowi kwotę równą wartości nominalnej zakupionych obligacji oraz odsetki, które zostały naliczone za ostatni, sześciomiesięczny okres odsetkowy.

Można również zdecydować się na kontynuowanie inwestycji. Za wartość obligacji, które podlegają wykupowi lub za część tej kwoty można kupić nowe obligacje trzyletnie, składając w terminie określonym przez emitenta dyspozycje ich zamiany na obligacje nowej emisji.

Korzyści z zamiany:

 • niższa cena (dla osób, które dokonują zamiany obligacji przewidziane jest dyskonto, co oznacza, ze cena zamiany jest niższa od ceny sprzedaży);
 • wygoda (zamiana zapewnia bezgotówkowy zakup nowych obligacji);
 • brak opłat i prowizji (złożenie dyspozycji zamiany nie jest związane z żadnym dodatkowym kosztem dla inwestora).

Pamiętaj! Dyspozycję zamiany można złożyć w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji, przez telefon lub Internet.

Miłego dnia 😉