Inwestowanie w obligacje – czteroletnie obligacje skarbu państwa


Czteroletnie Oszczędnościowe Indeksowane Obligacje Skarbu Państwa (COI)

Bezpieczna Inwestycja

Jeżeli chcesz prosto, bezpiecznie i zyskownie ulokować swoje oszczędności, to warto zastanowić się nad wyborem detalicznych obligacji skarbowych. Ich emitentem jest Skarb Państwa który zobowiązuje się do wykupu obligacji i wypłacenia inwestorowi należnych odsetek.

Komfort inwestowania w obligacje skarbowe polega na:

  • bezpieczeństwie zainwestowanych pieniędzy;
  • pewności zysku;
  • możliwości wyboru okresu oszczędzania pieniędzy, który odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Swój kapitał możesz zainwestować na 2,3,4 lub 10 lat.

Kiedy i za ile można kupić obligacje czteroletnie?

Inwestycje można rozpocząć dowolnego dnia, ponieważ emisje obligacji czteroletnich odbywają się co miesiąc. Cena sprzedaży jednej obligacji jest zawsze równa wartości nominalnej i wynosi 100 zł.

Oprocentowanie obligacji czteroletnich

W każdym z czterech rocznych okresów odsetkowych oprocentowanie obligacji czteroletnich jest ustalane jako suma dwóch czynników. Chodzi tutaj o roczną stopę inflacji ogłoszonej przez GUS w miesiącu, który poprzedza dzień rozpoczęcia nowego okresu odsetkowego, a także marży odsetkowej. Wysokość marży odsetkowej dla danej emisji obligacji czteroletnich podawana jest w liście emisyjnym.

Inwestor, dzięki takiemu sposobowi ustalania oprocentowania obligacji ma pewność, że jego inwestycja zawsze zapewni mu realny zysk, który przewyższa inflację.

Zysk z obligacji czteroletnich

Ten sposób oszczędzania pieniędzy, to dobry i pewny sposób inwestowania nadwyżek finansowych na dłuższy czas. Dzięki marży odsetkowej – inwestor ma zapewniony realny zysk ponad inflację.

Odsetki wypłacane są co rok. Zatem podczas całego okresu oszczędzania czterokrotnie otrzymuje się wypłatę zarobionych pieniędzy.

Pamiętaj! Odsetki od obligacji skarbowych podlegają opodatkowaniu zryczałtowanych podatkiem dochodowym.

Jak kupić Czteroletnie Oszczędnościowe Indeksowane Obligacje Skarbu Państwa (COI)?

Obligacje te są dostępne dla osób fizycznych (rezydentów i nierezydentów), stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych. Mogą je nabyć również fundacje, które wpisane są do rejestru sądowego.

Można je również kupować na rzecz osób małoletnich. Sprzedawane są w większości placówek PKO Banku Polskiego oraz Punkty Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP.

Zasady zakupu obligacji przez telefon lub Internet określone są w „Regulaminie obsługi obligacji skarbowych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych”, który dostępny jest w punktach sprzedaży obligacji skarbowych.

Sprzedaż obligacji czteroletnich

Gdy będziesz potrzebował pieniędzy, które zainwestowałeś w obligacje, to możesz złożyć dyspozycję przedterminowego wykupu dowolnej liczby posiadanych przez Ciebie obligacji. Otrzymasz wtedy swoje pieniądze oraz odsetki, które zostały zarobione od chwili wykupu, pomniejszone o niewielką opłatę, której wysokość określana jest w liście emisyjnym obligacji.

Pamiętaj! Dyspozycję przedterminowego wykupu obligacji należy złożyć przy zachowaniu określonych terminów, tj.

  • nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od dnia nabycia obligacji;
  • nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od dnia wypłaty odsetek od danej obligacji;
  • nie później niż na jeden miesiąc przed dniem wypłaty odsetek i przed dniem wykupu obligacji przez Skarb Państwa.

Środki z przedterminowego wykupu zostaną przekazane szóstego dnia roboczego po dniu złożenia dyspozycji na Twój rachunek bankowy. Obligacje czteroletnie można także sprzedać osobie fizycznej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Zakończenie inwestycji

Po czterech latach od dnia zakupu obligacji czteroletnich Skarb Państwa zwraca  zainwestowane pieniądze, czyli kwotę równą wartości zakupionych obligacji oraz odsetki, które zostały naliczone za ostatni (czwarty) okres odsetkowy.

Pamiętaj! Warto się wtedy zastanowić nad zakupem obligacji czteroletnich z kolejnej emisji albo innych obligacji detalicznych Skarbu Państwa.

Szczegółowe informacje na temat kolejnych emisji czteroletnich obligacji skarbowych znajdziesz w listach emisyjnych, które są dostępne w punktach sprzedaży obligacji oraz na stronach internetowych.

Inwestowanie w obligacje (5)


Inwestowanie w obligacje

Polisa na wypadek wzrostu inflacji..

Inwestorzy w trosce o swój kapitał najbardziej obawiają się wzrostu inflacji. I tutaj z pomocą mogą przyjść instrumenty finansowe, które dadzą im gwarancje bezpieczeństwa.

Są nimi czteroletnie i dziesięcioletnie obligacje skarbu państwa…

Są one (tak jak pozostałe skarbowe papiery dłużne) zabezpieczone majątkiem skarbu państwa, a jeżeli chodzi o oprocentowanie, to zależne jest od poziomu inflacji. Tak więc, gdy średnioroczny wskaźnik cen wzrośnie, to w takiej sytuacji wzrośnie też oprocentowanie obligacji skarbowych. Zysk jest też gwarantowany dodatkową marżą, którą dodaje się do wskaźnika inflacji i w ten sposób wyznaczane jest roczne oprocentowanie obligacji skarbowych.

Obligacje czteroletnie charakteryzują się sposobem wypłaty odsetek. Inwestor, który ulokował w nich swój kapitał, odbiera zysk z lokaty co roku, licząc od daty ich zakupu. Tak wiec są one doskonałym instrumentem finansowym dla osób, które oczekują najwyższego bezpieczeństwa, chcą chronić swój kapitał, ale jednocześnie chcą go powiększyć o coroczne wypłaty odsetek.

Jeżeli chodzi o obligacje dziesięcioletnie to odsetki, które naliczane są co roku, dodawane są do wartości ulokowanego w obligacjach kapitału. W kolejnym roku odsetki nalicza się od tej sumy a wypłacane są one w dniu wykupu obligacji.

Inwestor, który nabył obligacje skarbu państwa (każdy ich rodzaj) ma prawo zamienić je na papiery z nowej emisji na preferencyjnych warunkach.

Oczywiście, gdy zaistnieje taka potrzeba – może skorzystać też z prawa do wcześniejszego wykupu i w dowolnej chwili wycofać pieniądze, które ulokował w obligacjach skarbowych wraz z naliczonymi odsetkami.

Miłego dnia 😉

Inwestowanie w obligacje czteroletnie i obligacje dziesięcioletnie


Inwestowanie w obligacje

Obligacje czteroletnie i obligacje dziesięcioletnie są instrumentami finansowymi, które w pełni zabezpieczają inwestora przed wzrostem inflacji.

Obligacje te, tak jak pozostałe skarbowe papiery dłużne, mają zabezpieczenie skarbu państwa, a oprocentowanie tych obligacji również uzależnione jest od poziomu inflacji. Tak więc, gdy wzrośnie średnioroczny wskaźnik cen, wzrośnie też oprocentowanie obligacji.

Osiągniecie zysku gwarantuje także inwestorowi  dodatkowa marża która dodana do wskaźnika inflacji wyznacza roczne oprocentowanie .

Obligacje czteroletnie charakteryzują się sposobem wypłaty odsetek. Inwestor, który posiada takie obligacje odbiera zysk z lokaty co roku, licząc od daty zakupu obligacji. Obligacje czteroletnie są dobrym rozwiązaniem dla osób, które oczekują najwyższego bezpieczeństwa, chcą chronić swój kapitał, a jednocześnie chcą czerpać z niego zyski w postaci corocznej wypłaty odsetek.

Jeżeli chodzi o obligacje dziesięcioletnie odsetki, które są naliczane co roku, dodawane są do wartości ulokowanego w obligacjach kapitału. Następnie w kolejnym roku odsetki naliczane są do tej sumy, a wypłacane są w dniu wykupu obligacji.

Posiadacz obligacji skarbowych każdego rodzaju  może je zamienić na papiery z nowej emisji na warunkach preferencyjnych oraz w przypadku konieczności, korzystając z prawa wcześniejszego wykupu w dowolnej chwili wycofać ulokowany w obligacjach kapitał wraz z naliczonymi odsetkami.

Zainwestuj w obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne gwarantują wyższe oprocentowanie niż na lokacie bankowej. Istnieje możliwość dywersyfikacji lokowanych środków oraz wyjścia z inwestycji przed terminem wykupu. Poznaj atrakcyjny sposób lokowania kapitału!

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉