Kapitały pieniężne


Przychody z kapitałów pieniężnych

Przychodami z kapitałów pieniężnych są:

 • odsetki od pożyczek;
 • odsetki od wkładów oszczędnościowych oraz środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania (wyjątkiem są środki pieniężne, które są związane z wykonywana działalnością gospodarczą);
 • odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych;
 • dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prywatnych, których podstawą są udziały (akcje) w spółce, która ma osobowość prawną lub spółdzielni w tym również:

dywidendy z akcji, które są złożone przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych;

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach;

podziali majątku likwidowanej spółki (spółdzielni);

wartość dokonywanych na rzecz udziałowców oraz akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń;

 • przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych;
 • należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:
odpłatnego zbycia udziałów w spółkach, które mają osobowość prawną, a także papierów wartościowych;realizacji praw, które wynikają z papierów wartościowych;
 • przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym także ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu;
 • przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy;
 • nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce, która ma osobowość prawną lub wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny;
 • przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także z realizacji praw z nich wynikających.

Większość z tych przychodów opodatkowana jest nie według skali podatkowej, ale zryczałtowanym podatkiem, który wynosi 19 % dochodu. Duża cześć tych dochodów musi być rozliczona w zeznaniu rocznym wyjątkowo, kiedy zryczałtowanego podatku nie pobiera płatnik.

Pamiętaj ! Dla części tych dochodów przeznaczone jest specjalne zeznanie roczne PIT-38.

PIT-38

Formularz, który przeznaczony jest do rozliczenia podatku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcje, udziały, ale nie tylko). W formularzu PIT-38 należy wykazać również przychody z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach, które posiadają osobowość prawną lub wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Dla przykładu: Zajmujemy się inwestowaniem na giełdzie. W lipcu 2011 r. sprzedaliśmy na polskiej giełdzie 720 akcji po cenie 36,40 zł za akcje. Dało do przychód w wysokości 26 208 zł. Koszty nabycia tych akcji wyniosły 20 156, 20 zł (cena zakupu akcji + inne koszty, które wiążą się z zakupem np. prowizja biura maklerskiego). W wystawionej informacji PIT-8C dom maklerski obsługujący daną sprzedaż (jako płatnik) uwzględnił właśnie te wartości. Nasz dochód z tej transakcji to 6051,80 zł. Od tego dochodu mamy obowiązek odprowadzić 19 % podatek, który zostanie rozliczony w zeznaniu PIT-38.

Rozliczanie transakcji giełdowych w PIT-38

Jeżeli dokonujemy formalnie transakcji giełdowych, to jesteśmy właścicielem (współwłaścicielem) rachunku inwestycyjnego. Po zakończeniu roku podatkowego otrzymamy od domu maklerskiego informację PIT-8C.

Pamiętaj ! Dom maklerski nie wystawi nam informacji PIT-8C, gdy w roku podatkowym nie wystąpi u nas choć jedna transakcja sprzedaży opodatkowanej.

Oprócz informacji PIT-8C dokumentami, które stwierdzają poniesienie kosztów związanych z przychodami giełdowymi, mogą być m.in faktury czy umowy cywilnoprawne wraz z dowodami zapłaty, które potwierdzają poniesienie wydatku. Urząd Skarbowy ma obowiązek dopuszczenia jako dowód w postępowaniu podatkowym wszystkiego, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (podstawa prawna: art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej).

Jako koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji nabytych na giełdzie bierze się wydatki, które zostały poniesione na ich nabycie ( podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f).

Koszty uzyskania przychodów, które dotyczą zbycia papierów wartosciowych można podzielić na dwie grupy:

 • bezpośrednio przypisane do konkretnej transakcji (koszt nabycia odpłatnie zbywanego papieru wartościowego);
 • inne koszty, które są związane z uzyskaniem przychodu ze zbycia akcji ( przede wszystkim koszty związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie m.in.: opłaty za prowadzenie lub założenie rachunku inwestycyjnego, prowizje z tytułu kupna i sprzedaży akcji, koszty ich transakcji czy zdeponowania).

Kosztami uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych będą wszystkie wydatki, które zostały faktycznie poniesione przez podatnika, które warunkują nabycie i sprzedaż akcji.

Pamiętaj ! Podatnik wydatki związane z nabyciem akcji może zaliczyć do kosztów z momencie ich sprzedaży.

Oprócz  wydatków na nabycie samych akcji do kosztów zalicza się:

 • prowizje i odsetki od kredytu przeznaczonego na zakup akcji.

To Ci może pomóc

E-Poradnik Gazety Prawnej - Jak rozliczyć przychody z giełdy i inne przychody z kapitałów pieniężnych? 177 stron przydatnych informacji, interpretacji urzędowych i orzecznictwa sądowego: Rodzaje...Jak rozliczyć przychody z giełdy i inne przychody z kapitałów pieniężnych

E-Poradnik Gazety Prawnej – Jak rozliczyć przychody z giełdy i inne przychody z kapitałów pieniężnych? 177 stron przydatnych informacji, interpretacji urzędowych i orzecznictwa sądowego: Rodzaje przychodów z kapitałów pieniężnych. Zakres opodatkowania podatkiem dochodowym. Opodatkowanie transakcji giełdowych. Podatek od przychodu z funduszy inwestycyjnych. Straty wykazywane…