Wzór testamentu notarialnego


Testament u notariusza – kiedy?

Jeżeli będziesz chciał zapisać w spadku rzeczy lub nieruchomość konkretnym osobom, to wizyta w kancelarii notarialnej jest koniecznością.

Nie będziesz musiał za to dużo zapłacić, a Twoja wola będzie trudna do podważenia.

23 października br. wejdą w życie nowe przepisy, dzięki którym będzie można w testamencie notarialnym zrobić tzw. zapis windykacyjny.

Tak więc pozwoli to na zapisanie konkretnej osobie rzeczy np. samochód lub nieruchomości (np. dom, działkę) i nabędzie je z chwilą otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy.

Oryginał testamentu będzie przechowywany w kancelarii notarialnej, tak więc nie zaginie ani nie ulegnie zniszczeniu (np. nie będą mogły go zniszczyć osoby, które nie są zadowolone z jego treści.

Pamiętaj! Warto przed wizytą u notariusza dowiedzieć się np. telefonicznie), jakie dokumenty trzeba ze sobą zabrać:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty, ewentualnie paszport);
  • potwierdzenie prawa własności nieruchomości (w sytuacji, w której zapisuje się w testamencie dom, mieszkanie. Może to być akt notarialny kupna mieszkania, wypis z ksiąg wieczystych;
  • notatka z numerem NIP (notariusz może o niego zapytać).

Pamiętaj! Notariusz, jeżeli osoba spisująca testament sobie zażyczy, może pojechać we wskazane miejsce (np. do jej mieszkania, szpitala, do domu opieki). Wtedy trzeba będzie zapłacić więcej niż w cenniku, bo notariusz doliczy sobie koszt dojazdu. Trzeba też powiadomić o spisaniu testamentu notarialnego najbliższą osobę i podać adres kancelarii.

Opłaty u notariusza

Taksa notarialna (stały cennik) obowiązuje w całym kraju:

  • 50 zł kosztuje sporządzenie testamentu;
  • 100 zł trzeba zapłacić za testament, w którym się wydziedzicza spadkobiercę ustawowego;
  • 6 zł to koszt za każdą stronę wypisu.

Do wszystkich opłat notariusz dolicza 23 % podatku VAT.

Testament notarialny – wzór

Akt notarialny

Dnia 26.10.2011 roku (dwudziestego szóstego października dwa tysiące jedenastego roku)  przede mną, Mirosławem Nowakiem, notariuszem w Katowicach, stawił się

Michał Janusz Kowalski, syn Julii i Andrzeja, ur. 23.04. 1952 roku w Katowicach, PESEL 5204233429 zamieszkały w Katowicach (40/010), ul. Myśliwska 45, NIP według oświadczenia 224-001-00-00.

Dane osobowe Stawającego zgodne z dowodem osobistym DEA 234331 wydanym przez Prezydenta miasta Katowice, ważnym do 01.01. 2017 roku.

Testament

§ 1

Na wypadek swojej śmierci Stawający przekazuje na rzecz Tomasza Kowalskiego, swojego syna, ur. 12.03.1976 roku w Katowicach, tytułem zapisu windykacyjnego prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w Katowicach, przy ul. Myśliwska 45, dla której Sąd Rejonowy w Katowicach prowadzi księgę wieczystą kw nr KA1M/0001234/5.

§ 2

Na wypadek swojej śmierci Stawający  do całości spadku po sobie powołuje swoją żonę Danutę Kowalską, ur. 09.03.1955 roku w Mysłowicach (pouczenie na końcu aktu notarialnego).

Wyjaśnienie: skutkiem takiego testamentu jest to, że:

1. Tomasz Kowalski, syn Stawającego, nabywa prawo własności nieruchomości.

2. Danuta Kowalska jest spadkobierczynią pozostałej części spadku – poza nieruchomością, którą otrzyma Tomasz Kowalski.

Wyjaśnienie

Kto się stawił u notariusza: w kancelarii notarialnej musi być obecny tylko spadkodawca. Notariusz na początku aktu wpisuje dokładną datę sporządzenia testamentu, a także swoje imię i nazwisko.

Dane spadkodawcy: notariusz opisuje dane spadkodawcy (imiona, nazwisko,m adres zamieszkania, stan cywilny) na podstawie jego dowodu osobistego (podaje też serię i numer dokumentu).

Spadkobiercy: jako spadkobiercę lub spadkobierców można powołać każdego. Może to być nawet organizacja (fundacja, kościół), Można też według własnego uznania decydować, czy do spadku powoła się jedną czy więcej osób.

Zapisanie nieruchomości: Nowe przepisy wprowadzą możliwość zapisania w testamencie wybranej osobie np. nieruchomości. Będzie to zapis windykacyjny. Dzięki czemu osoba ta stanie się jej właścicielem już od dnia śmierci spadkodawcy. Gdy uzyska poświadczenie dziedziczenia, będzie mogła wpisać się  do księgi wieczystej.

Jak SAMODZIELNIE załatwić sprawy spadkowe i przygotować odpowiednie pisma?

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

Jak spisać testament?


Spisanie testamentu

Osoba, która chce mieć pewność, do kogo trafi jej majątek, po śmierci, powinna sporządzić testament.

Testament może sporządzić każda osoba, która jest pełnoletnia i nie jest ubezwłasnowolniona. Do dziedziczenia można powołać każdą osobę (może to też być nienarodzone dziecko) lub instytucje (może to być np. fundacja). Można powołać jednego lub kilku spadkobierców.

Najważniejsze rozrządzenia testamentowe

Gdy do spadku chcemy powołać kilka osób..

Należy wtedy zapisać spadek w częściach ułamkowych (np. wujowi 1/2, siostrze 1/4, synowi 1/4 spadku). Gdy tego nie zrobimy (nie ustalimy części ułamkowych), to spadek będzie dziedziczony przez te osoby w częściach równych.

Do spadku powołujemy dalszego spadkobiercę ..

Do spadku można powołać także dalszego spadkobiercę, na wypadek, gdyby osoba, która została do niego powołana pierwotnie go odrzuciła lub nie mogła dziedziczyć (np. zmarła) – to tzw. podstawienie.

Piszemy wtedy, że do spadku powołuje …… a gdyby on/ona nie mogli dziedziczyć, to  powołuje do spadku …..

Chcemy spadkobiercę do czegoś zobowiązać …

Możemy też spadkobiercę  zobowiązać spadkobiercę do jakiegoś świadczenia majątkowego wobec innej osoby (tzw. zapis).

Np. : zobowiązuje spadkobiercę testamentowego ……., do przeniesienia na rzecz ………. prawa własności mieszkania przy ulicy ……….

Chcemy by spadkobierca wykonał polecenie ….

Możemy też w testamencie nałożyć na spadkobiercę obowiązek określonego postępowania.

Np. polecam swojemu synowi, by pogodził się ze swoim wujem …….

Wydziedziczenie

W tym przypadku  możemy w testamencie pozbawić zachowku dzieci, małżonka lub rodziców. Musimy to także uzasadnić. A więc krótko opisujemy negatywne zachowania osoby, którą chcemy wydziedziczyć.

Np. wydziedziczam mojego syna, który nadużywa alkoholu, nie pracuje i nigdy się mną nie interesował.

Jak napisać testament ?

Miejsce i data spisania testamentu

W prawym górnym rogu kartki piszemy nazwę miejscowości i datę spisania testamentu. Należy pamiętać, że barak daty może być powodem jego unieważnienia.

Samodzielnie, pismem ręcznym ..

Samodzielnie sporządzony testament,musi być cały napisany pismem ręcznym. Należy pamiętać, że testament będzie nieważny, jeżeli zamiast nas napisze go ktoś inny. Będzie też nieważny, gdy spiszemy go na komputerze. Testament zaczynamy od nagłówka „testament. Podajemy imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia. Potem piszemy, kogo chcemy powołać do spadku i w jakich częściach.

Zapis w testamencie

Tutaj możemy dokonać zapisu na czyjąś rzecz, będzie to oznaczać, ze ta osoba, chociaż nie będzie naszym  spadkobierca, to dostanie po nas jakąś rzecz (obraz, meble, jakąś biżuterię).

Wydziedziczenie spadkobiercy

Musimy pamiętać, że wydziedziczenia spadkobiercy ustawowego (syna, córki, męża) można dokonać tylko w testamencie. A więc, gdy chcemy to zrobić, to konieczne będzie spisanie testamentu i podanie w nim przyczyn wydziedziczenia.

Podpis

Na końcu testamentu podpisujemy się pełnym imieniem (imionami) i nazwiskiem. Nie można podpisywać się parafą ani pieczątką !

Podstawa prawna : art 927 oraz 941 -10008 K.c.

Prawo spadkowe Jak SAMODZIELNIE załatwić sprawy spadkowe i przygotować odpowiednie pisma?

Pewnie znasz to powiedzenie: „Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności”.

Tymczasem każdego z nas prędzej czy później czeka bliższe spotkanie z prawem i znajomość prawa BARDZO się wówczas przydaje. Co takiego mam na myśli? Oczywiście chodzi o sprawę spadkową.

Prawo spadkowe dotyczy każdego człowieka. Gdy umierają rodzice – trzeba uregulować po nich sprawy majątkowe. Gdy chcemy rozporządzić własnym majątkiem na przyszłość – spisujemy testament. Problem w tym, że nieznajomość prawa może sprawić, że… prawo obróci się przeciwko Tobie.

3 pytania testowe – sprawdź swoją znajomość prawa

Nie wiem, czy jesteś tego świadomy, dlatego mam do Ciebie 3 pytania:

  • Czy wiesz, że brak Twojej reakcji na wieść o śmierci bliskiej osoby może sprawić, że nabędziesz spadek ze wszystkimi jej długami?
  • Czy wiesz, że Twoje prawo do zachowku może się przedawnić?
  • Czy wiesz, że może się zdarzyć, że będziesz musiał zapłacić podatek od spadku, choć mógłbyś go nie płacić W OGÓLE?

To tylko kilka pytań, na które MUSISZ znać odpowiedź, jeśli czeka Cię nabycie spadku.

Wiadomo, że przepisy naszego polskiego prawa nie są łatwe, i dlatego właśnie wydano poradnik poświęcony prawu spadkowemu, który w przystępny sposób wyjaśnia zawiłości prawa związane ze spadkiem, testamentem czy zachowkiem.

Jeżeli chcesz SAMODZIELNIE uporządkować swoje sprawy spadkowe albo swojej rodziny – teraz w prosty sposób i w jednym miejscu dowiesz się, jak to zrobić. Po prostu kliknij tutaj»