Jaki fundusz inwestycyjny wybrać?


Inwestowanie w fundusze inwestycyjne

Fundusze gotówkowe i pieniężne

To fundusze inwestycyjne o najniższym poziomie ryzyka. Są idealnym rozwiązaniem dla inwestorów lokujących nadwyżki finansowe na krótki okres i oczekujących zysku konkurencyjnego wobec lokat bankowych.

Inwestują do 100% aktywów w instrumenty dłużne skarbowe i nieskarbowe. Wysoka płynność inwestycji zapewnia możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie. W zależności od wybranego subfunduszu rekomendowany czas inwestycji wynosi od 1 miesiąca do ponad roku 1 roku.

Fundusze dłużne

To fundusze inwestujące głównie w instrumenty dłużne, m.in. polskie bony skarbowe i obligacje. Są dobrym rozwiązaniem dla osób, które oczekują zysków wyższych niż depozyty bankowe i nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje.

W zależności od wybranego subfunduszu rekomendowany czas inwestycji wynosi od 1,5 roku do ponad 2 lat. Fundusze denominowane w PLN charakteryzują się średnim poziomem ryzyka inwestycyjnego, zaś fundusze denominowane w USD wysokim poziomem ryzyka.

Fundusz inwestycyjne expander
Fundusz inwestycyjne expander

Fundusze mieszane

To fundusze, które ze względu na budowę swojego portfela inwestycyjnego mogą dysponować politykę inwestycyjną do aktualnej sytuacji na rynku. Akcje w portfelu zapewniają udział w zyskach wynikających ze wzrostu wartości wyselekcjonowanych spółek giełdowych notowanych przede wszystkim w GPW, instrumenty dłużne (tj. bony skarbowe i obligacje)) zaś zwiększają bezpieczeństwo inwestycji.

Poziom ryzyka w tej grupie funduszy jest określany jako średni. Rekomendowany czas inwestycji waha się w przedziale 3-4 lata.

Fundusze akcyjne

To fundusze inwestujące w 100% aktywów w akcje. Są oferowane inwestorom, którzy akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne, liczą się z możliwością silnych wahań wartości inwestycyjnych, a w zamian oczekują wysokich zysków. W zależności od wybranego subfunduszu rekomendowany czas inwestycji wynosi co najmniej 5 lat.

Fundusz ochrony kapitału

Zarządzający funduszem dba, aby w określonym czasie wartość zainwestowanego kapitału nie spadła poniżej wartości początkowej. Jednocześnie można liczyć na wypracowanie dodatkowego choć stosunkowo niewielkiego zysku.

Reklamy

Doradztwo inwestycyjne


W jakie fundusze inwestować?

Fundusze inwestycyjne to jedna z atrakcyjniejszych form lokowania środków pieniężnych. Daje możliwość korzystnego inwestowania oszczędności i ich upłynniania w dowolnym czasie. Inwestowanie w fundusze jest alternatywą dla tradycyjnych metod lokowania środków i jedną  z chętniej wybieranych form zarówno przez klientów indywidualnych, jak i firmy czy instytucje.

Expander Fundusz Inwestycyjny

Już od 10 lat doradza swoim klientom. Doradcy finansowi bezpłatnie pomogą Ci w analizie możliwości inwestycyjnych w oparciu o różne strategie i pomogą wybrać spośród 140 dostępnych funduszy. Expander zapewni Ci także  bezpłatną opiekę ekspertów w okresie inwestowania.

Fundusz inwestycyjne expander
Fundusz inwestycyjne expander

 

Inwestowanie w fundusze – fundusze hedgingowe


Czy warto inwestować w fundusze hedgingowe?

Cotygodniowy przegląd finansowy w wersji telewizyjnej. Gościem BankierTV jest Jakub Kaszuba z Man Investments.


Fundusze inwestycyjne to nie lokata. Zacznij skutecznie inwestować.

 

Fundusze inwestycyjne – ile można zarobić?


Fundusze inwestycyjne zalety i wady

Osoby, które chciałby w znacznym stopniu pomnożyć swoje mogą zdecydować się na fundusze inwestycyjne. Są one bardziej zyskowne niż np. lokata bankowa, ale trzeba się liczyć z tym, że większe pieniądze, to także związane z tym większe ryzyko.

Przy lokacie bankowej wszystko jest jasne, bo zwykle wiadomo co dostaniemy. W przypadku funduszy inwestycyjnych wszystko uzależnione jest m.in od koniunktury, ale przede wszystkim od umiejętności specjalistów, którzy zarządzają funduszem.

Ale trzeba zaznaczyć, że ten sposób inwestowania własnych pieniędzy jest o wiele bezpieczniejszy niż samodzielna np. samodzielna gra na giełdzie.

Dużym plusem funduszy inwestycyjnych jest możliwość inwestycji niewielkich kwot pieniędzy. Można już zacząć mając do dyspozycji 50 – 100 zł miesięcznie.

Fundusze inwestycyjne mają w swojej ofercie tzw. plany systematycznego oszczędzania. Jest to ciekawa propozycja, bo wpłacając regularnie składkę (może to być nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie) inwestor może otrzymać spore zniżki w opłatach. Warto się tym zainteresować, gdy nie mamy do dyspozycji większego kapitału. Jest to znakomita propozycja dla osób, które chciałby zabezpieczyć przyszłość swoich dzieci lub swoją starość.

Fundusze inwestycyjne – ile zarobimy?

Mamy do dyspozycji np. 1000 zł i kupujemy za tą kwotę jednostki uczestnictwa funduszy obligacji, mieszanych, gotówkowych oraz stabilnego wzrostu (unikamy ryzykownych funduszy akcji).

Inwestując tą kwotę na okres 10 lat (wybierając jeden z funduszy stabilnego wzrostu) przy założeniu, ze wypracowuje on regularnie 5 % stopę zwrotu, to Twój kapitał urośnie do kwoty 1660 zł (nie bierzemy pod uwagę podatku Belki, który będziesz musiał zapłacić, gdy będziesz sprzedawał jednostki uczestnictwa  wygląda to trochę inaczej niż w przypadku lokat bankowych, gdzie podatek płaci się po każdym okresie na jaki została ona zawarta).

Tak więc fundusz inwestycyjny da nam większy zysk niż lokata bankowa.

Jeżeli myślisz na poważnie o inwestowaniu w fundusze, to szczególnie weź pod uwagę:

  • czas trwania inwestycji,
  • oczekiwany przez Ciebie zysk,
  • tzw. stratę finansową (którą możesz zaakceptować).

Jeżeli twoja inwestycja będzie trwała krótko, to pod uwagę bierzesz niższe ryzyko. Tak więc, gdy Twoja inwestycja będzie krótsza niż 12 miesięcy, to zdecyduj się na fundusze rynku pieniężnego, a nie spoglądaj nawet na fundusze akcji.

W przypadku dłuższej inwestycji (okres 3-5 lat) możesz trochę poeksperymentować, bo możliwości są dużo większe.

Można zdecydować się na bezpieczne fundusze rynku pieniężnego, jak i na fundusze obligacji. Można zastanowić się nad mieszanką funduszy, które są bezpieczne z funduszami akcji.

Ale tutaj musisz pamiętać: im więcej funduszy akcji – tym większe ryzyko, bo nie można do końca przewidzieć sytuacji na giełdzie (szczególnie naszej polskiej).

Jeżeli jednak Twoja inwestycja ma charakter długoterminowy (np. 15 lat), to bez obaw może zdecydować się na fundusze akcji. W tak długim okresie na pewno pojawia się okresy dobrej koniunktury i będziesz mógł zrealizować swoje zyski.

Jak wybrać fundusz inwestycyjny?

Najtrudniej będzie Ci wybrać odpowiedni fundusz, który da gwarancje dobrego zarobku. Oferta na rynku jest bogata. Tutaj warto pamiętać, że dobre wyniki funduszu z poprzednich lat nie dają gwarancji na dobre wyniki w kolejnych latach. Oczywiście fundusz może sobie dalej dobrze radzić, ale może być zupełnie inaczej.

Tak więc trzeba będzie dokonać dobrej analizy zachowań zarządzających powierzonym kapitałem podczas złej koniunktury. da to jasny obraz reakcji funduszu na zmiany na rynku oraz jakie podjął kroki w celu minimalizacji strat.

Jakość funduszu inwestycyjnego najlepiej sprawdzisz tzw. wskaźnikiem Sharpe’a.  Wartość wskaźnika określa relację zysków, które zostały osiągnięte przez fundusz (stopy zwrotu) do regularności ich osiągania.

Przeważnie lepsze oceny osiągają fundusze inwestycyjne, które mają nieco niższe, ale za to stabilne zyski.

Koszty

Decydując się na fundusz inwestycyjny trzeba liczyć się z koniecznością zapłaty prowizji przy zakupie jednostek uczestnictwa. Może się tak zdarzyć ( aktualna promocja), że nie trzeba będzie uiszczać opłaty.

Zasada jest jedna: im więcej pieniędzy się wpłaca i im bezpieczniejszy fundusz, tym jest taniej.

Do tego dochodzi jeszcze opłata, która związana jest z zarządzaniem, która naliczana jest w skali roku, ale pobiera się ją codziennie.

Fundusze inwestycyjne – rodzaje

Fundusz pieniężny – najbardziej bezpieczna opcja, o niskim ryzyku. Fundusz nie gwarantuje dużych zysków, ale oprocentowanie przewyższa większość lokat bankowych. Fundusz lokuje kapitał w obligacje, lokaty bankowe oraz bony skarbowe. Dobra propozycja dla inwestorów krótkoterminowych.

Fundusz obligacjifundusz o niski ryzyku i umiarkowanych zyskach. Kapitał lokowany jest w długoterminowe papiery dłużne. Dobry fundusz na lokowanie pieniędzy na dłużej niż rok.

Fundusz stabilnego wzrostufundusz o średnim ryzyku oraz średnich zyskach. Kapitał lokowany jest w 30-40 % w akcje największych spółek giełdowych, pozostała cześć pieniędzy inwestowane jest w obligacje i bony skarbowe. Dobry fundusz na lokowanie pieniędzy na rok do dwóch lat.

Fundusz zrównoważony –  Fundusz o średnim ryzyku. Bezpieczniejsza odmiana funduszy akcji. Kapitał w połowie inwestowany jest na giełdzie, a drugą polowe lokuje się w papiery dłużne. Tutaj trzeba liczyć się ze stratami.

Fundusz akcji fundusz o dużym ryzyku oraz wysokich prowizjach za zarządzanie i przy wypłatach. Kapitał inwestowany jest wyłącznie w akcje. Dobry fundusz na inwestycje kilkuletnie.

Jak nie płacić podatku Belki?


Co to jest podatek Belki?

Podatek Belki jest to podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19 % od jakichkolwiek zysków, które osiągane są z lokat, akcji, funduszów inwestycyjnych.

A więc jest to dla nas dodatkowe obciążenie, które powoduje, że nasz zysk jest realnie mniejszy z produktów inwestycyjnych.

Jak ominąć podatek Belki?

Można np. korzystać z tzw. lokat codziennych albo kont oszczędnościowych, które mają kapitalizacje codzienną . Oznacza to, że dzięki kapitalizacji codziennej będziemy mieli naliczane codziennie odsetki do naszego rachunku. Od tych odsetek pobierany jest podatek albo nie. Jeżeli podatek od naliczonych tak odsetek (w systemie kapitalizacji codziennej) jest niższy niż 50 groszy, to zaokrągla się go zgodnie z prawem do dołu, czyli do zera.

Tak więc podatek, który należny jest od takiej kapitalizacji codziennej, czy od lokaty z kapitalizacją codzienną wynosi po prostu 0. Podatki zaokrąglamy do pełnych złotych, jeżeli podatek wynosi 60 groszy do zaokrąglamy go do jednego złotego, a gdy jest to poniżej 50 groszy, to zaokrąglamy go do zera złotych.

Podatków można jeszcze uniknąć używając formuły ubezpieczenia. Czyli lokaty opakowane w polisy ubezpieczeniowe (poliso-lokaty), produkty strukturyzowane, także opakowane w polisę, spowodują, że zysk na tych inwestycjach, nie będzie obarczony podatkiem Belki.

Jest to przywilej ubezpieczeń (formuły ubezpieczeń), które nie pociągają za sobą konsekwencji w postaci podatku od zysków kapitałowych.

Jednak trzeba pamiętać, że wszelkie inwestycje w postaci polisy ubezpieczeniowej nie są np. objęte gwarancją bankowego funduszu gwarancyjnego, tak jak to jest w przypadku tradycyjnych lokat bankowych.

Więc poliso-lokaty nie są można powiedzieć  tak bezpieczne, jak tradycyjne lokaty bankowe, bo tutaj BFG gwarantuje nam 100 % wypłatę w przypadku do lokaty 50 tysięcy euro, natomiast ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny w przypadku poliso-lokat, gwarantuje nam tylko wypłatę 50 % wartości poliso-lokaty. Więc różnica jest znacząca.

Można też wykorzystać jeden (długoterminowy) produkt, który pomoże uniknąć podatku Belki. Są to nieruchomości. Jeżeli kupujemy nieruchomość i ją sprzedamy po 5 latach od zakupu, to wtedy unikniemy płacenia jakiegokolwiek podatku. A szansa, że przez te 5 lat zysk z takiej nieruchomości będzie jest bardzo duża. Więc realnie możemy oszczędzić wiele pieniędzy. Ale trzeba pamiętać, ze nieruchomości to inwestycja długoterminowa.

Jak wybrać fundusz inwestycyjny?


Fundusz inwestycyjny

Obecnie sytuacja na rynkach finansowych wygląda o wiele lepiej i rzeczywiście wyniki funduszy inwestycyjnych prezentują się coraz lepiej.

Warto więc wziąć pod uwagę inwestowanie krok po kroku (w jakiś ratach) właśnie w fundusze inwestycyjne.

Jak wybrać najlepszy fundusz inwestycyjny?

Na początku dobrze się zastanowić w jaką klasę aktywów, papierów wartościowych będziemy inwestować. Czy to będą akcje, obligacje, a może mix tych dwóch papierów wartościowych, czy zdecydujemy się na akcje polskich czy też zagranicznych spółek czy też większych czy mniejszych przedsiębiorstw.

Gdy się już  zdecydujemy, to pozostaje nam łatwiejsza część, czyli wybór najlepszego funduszu. Dokonujemy go po prostu na podstawie historycznych stóp zwrotu. Musimy tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz: czym dłuższa historia wyników funduszu (dobrych wyników), czym mniej wahnięć mają te wyniki  – tym dany fundusz jest lepszy.

Nie sztuką jest przecież osiągnąć w jednym miesiącu (czy na przestrzeni jednego półrocza) dobre wyniki, a później po prostu dołować.

Więc przy wyborze funduszu należy patrzeć: czym stabilniejsza historia dobrych wyników, tym fundusz jest lepszy, no i nadal musimy pamiętać o jednym: dywersyfikacja.

Czyli nie wrzucamy wszystkich inwestycji, nawet do tak bezpiecznego produktu inwestycyjnego –  jakim jest fundusz inwestycyjny. Lepszym rozwiązaniem jest inwestycja w kilka funduszy inwestycyjnych, w zależności ile pieniędzy chcemy zainwestować, w ten sposób ochronimy nasze inwestycje.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych


Jakie można wyróżnić typy funduszy inwestycyjnych?

Fundusze inwestycyjne mogą zostać podzielone według dwóch kryteriów: dostępności danego funduszu oraz polityki inwestycyjnej jaką realizuje dany fundusz.

Fundusz inwestycyjny to generalnie element czy też podmiot zbiorowego inwestowania, w którym kupuje się udziały i powierza funduszowi i towarzystwu, które zarządza funduszem, inwestowanie tych pieniędzy w różne spółki.

Zarządzający funduszem na zlecenie inwestorów wybiera jak najlepsze papiery wartościowe, po to, żeby wartość jednostek, które kupili rosła w przyszłości.

Jednak nie do każdego funduszu można o tak sobie przystąpić.

Jakie fundusze inwestycyjne?

Najpopularniejsze są fundusze otwarte, są to najbardziej płynne fundusze, których jednostki można kupić i wypłacić właściwie codziennie.

Najmniej dostępne są fundusze zamknięte, są to fundusze tworzone na określony czas, które sprzedają tzw. certyfikaty inwestycyjne, które można nabyć od funduszu tylko w określonym czasie.

Później te certyfikaty można kupić, sprzedać giełdzie papierów wartościowych lub sprzedać do funduszu, ale jedynie w momencie wykupu przez fundusz tych certyfikatów (np. za 5 lat od momentu wystartowania funduszy).

Ze względu na politykę inwestycyjną można spotkać się z funduszami akcji, czyli funduszami, które inwestują w rożnego rodzaju akcje (małych i średnich spółek, dużych spółek, spółek polskich i zagranicznych itd).

Możemy też spotkać fundusze obligacji, fundusze mieszane, czyli fundusze, które inwestują w mix obligacji i akcji. Tutaj można rozróżnić dwa rodzaje takich funduszy: fundusze hybrydowe, stabilnego wzrostu, które są bezpieczne, w których udział akcji nie przekracza zwykle 20 %  oraz fundusze zrównoważone, gdzie ten udział akcji może byc nawet 50-60 %, a reszta może stanowić inwestycje w obligacje.

Możemy też spotkać się z funduszami inwestycji alternatywnych czy też z funduszami hedgingowymi, które inwestują już w bardziej ryzykowne, wyrafinowane produkty inwestycyjne  m.in : w kontrakty terminowe, surowce, waluty. Inwestycja w takich fundusz wiąże się z większym ryzykiem oraz także z większymi progami wejścia, czyli trzeba zainwestować większe kwoty. Są to inwestycje przeznaczone dla inwestorów, którzy posiadają większe zasoby pieniędzy i mogą przeznaczyć część tych pieniędzy na bardziej ryzykowane fundusze.