Spadek z długami


Jak uniknąć długów spadkowych?

Często spadkodawca zostawia po sobie długi zaciągnięte tuż przed śmiercią, które potem musi spłacać jego rodzina.

Jak obronić się przed spłatą długów spadkowych?

Spadek nabywany jest przez spadkobiercę w momencie śmierci spadkodawcy, ale nie jest to nabycie ostateczne, gdyż ma on 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, które biegnie od momentu, w którym dowiedział się, że należy mu się spadek.

Pamiętaj! Gdy spadkobierca nie złoży oświadczenia w terminie 6 miesięcy to prawnie uznawany jest za osobę, która przyjęła spadek (i to bez żadnego ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe).

Do czasu przyjęcia spadku spadkobierca odpowiada za długi spadkodawcy, tylko w takim stopniu w jakim wart jest spadek, a więc wierzyciele spadkodawcy nie mogą mu zabrać nic z jego osobistego majątku.

Pamiętaj! Wierzyciele mogą dostać tylko tyle, ile warte są rzeczy pozostawione przez spadkodawcę.

Dla przykładu: Zmarły spadkodawca pozostawił swojej żonie majątek wart 40 tys. złotych. Jednak przed śmiercią zapożyczył się u swojego znajomego na kwotę 60 tys.złotych. Tak więc jest to kwota, która przewyższa jego cały majątek.  Znajomy spadkodawcy, gdy dowiedział się, że ten nie żyje, to pojechał do jego żony i zażądał zwrotu pożyczonych pieniędzy.

Jego prośba była uzasadniona (chciał zwrotu swoich pieniędzy), a żona jest jedynym spadkobiercą. Okazało się jednak, że żona zmarłego dłużnika nie złożyła jeszcze oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, a od śmierci jej męża nie minęło jeszcze pół roku.

Żona, by uniknąć spłaty długu swojego męża powinna jak najszybciej złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Wtedy wierzyciel jej męża nie będzie mógł wystąpić do sądu z żądaniem zasądzenia od niej kwoty 60 tys. złotych tytułem spłaty jej męża i zostanie ona zwolniona os odpowiedzialności.

Z chwilą przyjęcia spadku – żona spadkodawcy – odpowiada za wszystkie długi swojego męża. Komornik miałby prawo  zabrać jej całe 40 tys. złotych, które odziedziczyła oraz jeszcze 20 tys. złotych z jej osobistego majątku, żeby spłacić cały dług, a więc straciłby tylko na tym, bo nie dość, że nie zyskałby nic na spadku, to jeszcze dodatkowo musiałby dopłacić 20 tys. złotych ze swoich własnych pieniędzy.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Jest to sposób na uniknięcie odpowiedzialności za długi spadkowe.

Spadkobierca powinien złożyć w sądzie lub przed notariuszem oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (ograniczeniem odpowiedzialności za długi). Wtedy nie będzie zmuszony dopłacać ze swojego majątku do długów spadkodawcy.

Po złożeniu takiego oświadczenia, spadkodawca może zostać wezwany przez sąd  do złożenia dodatkowych oświadczeń:

  • że żaden przedmiot, który należy do majątku po spadkodawcy nie został schowany, ani w żaden sposób utajniony;
  • że oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza oraz wykaz rzeczy, które wchodzą w skład majątku po spadkodawcy (inwentarz) są prawidłowe i zupełne.

Sąd może także zapytać spadkobiercę, czy  nie wie o innych rzeczach, które nie zostały spisane, a należą do majątku spadkodawcy.

Pamiętaj! Gdy spadkobierca świadomie ukryje jakąś rzecz lub wymieni nieistniejące długi po spadkodawcy, to może zostać ukarany za świadczenie nieprawdy. Sąd może wydać postanowienie, że spadkobierca przyjmuje spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi po spadkodawcy (wprost), a wtedy wierzyciele spadkodawcy będą mogli dochodzić swoich pieniędzy także z jego osobistego majątku.

Pamiętaj! Po sporządzeniu spisu inwentarza obowiązkiem spadkobiercy jest spłacenie długów spadkowych, ale tylko w takiej wysokości w jakiej wart jest majątek po zmarłym spadkodawcy.

Spadkobierca spłaca długi w następującej kolejności:

1. koszty egzekucyjne (związane z uzyskaniem spłaty długów po spadkodawcy);

2. niespłacone alimenty (jeśli spadkodawca miał dziecko/dzieci, na które płacił alimenty);

3. odszkodowanie za sporządzone przez spadkodawcę kalectwa, choroby albo niezdolności do pracy innej osoby, ale tylko do potrójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za miesiąc pracy. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 1850 zł, czyli spadkobierca będzie musiał zapłacić: 5550 zł ;

4. długi zabezpieczone hipotecznie lub zastawem rejestrowym  lub zabezpieczone przez wpisanie do innego rejestru;

5. pozostałe należności.

Jeżeli chodzi o nieruchomości obciążone hipoteką lub ruchomość zastawem (prawa nierozerwalnie związane z obciążoną rzeczą, które pozwalają wierzycielowi jako pierwszemu dochodzić swojego długu z rzeczy, która została tym prawem obciążona – niezależnie od tego czy rzecz została sprzedana i niezależnie od tego czy są inni wierzyciele).

Gdy spadkobierca sprzeda rzecz, która obciążona jest hipoteką lub zastawem, to wierzyciel ma prawo zażądać spłaty swojego długu od nowego właściciela.

Jeżeli dług spadkodawcy był zabezpieczony hipoteką lub zastawem, to nie ma tutaj znaczenia jakie oświadczenie zostało złożone przez spadkobiercę ( z ograniczeniem odpowiedzialności za długi czy nie). Wierzyciel może zawsze ściągnąć swoje należności od właściciela rzeczy.

Dla przykładu: gdy spadkobierca sprzeda np. nieruchomość obciążoną hipoteką, to wierzyciel i tak będzie miał prawo starać się o zwrot swoich pieniędzy od osoby, która nabyła nieruchomość i będzie miał pierwszeństwo do dochodzenia swoich należności przed jakimikolwiek innymi osobami.

Pamiętaj! Spadkobierca powinien (wiedząc, ze jest kilku wierzycieli) spłacać długi spadkowe w taki sposób, by każdy z wierzycieli otrzymał choć część tego, co mu się należy. Nie może zdarzyć się tak, że cześć wierzycieli zostanie spłaconych w całości, a inni nie dostaną nic.

Jak SAMODZIELNIE załatwić sprawy spadkowe i przygotować odpowiednie pisma?

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

Długi w spadku


Długi w spadku

Gdy osoba po której dziedziczmy popadła w długi, pożyczała pieniądze i ich nie oddawała, to po jej śmierci te zobowiązania będą stanowić cześć spadku po niej.

Nie oznacza to jednak, że spadkobierca musi pozostawione przez spadkodawcę długi spłacać.

W przypadku, gdy odziedziczyłeś nie tylko majątek zmarłego, ale także jego długi, masz do wyboru:

  • przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (jest to przyjęcie proste spadku), gdy tak postąpisz, to weźmiesz na siebie spłatę  wszystkich zobowiązań finansowych spadkodawcy, nawet, gdy będą one przekraczać wartość pozostawionego majątku, czyli trzeba liczyć się z tym, że odpowiesz za długi także swoim majątkiem,
  • przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (jest to przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza), gdy tak postąpisz, to odpowiesz za długi zmarłego spadkodawcy tylko do wysokości otrzymanego spadku,
  • odrzucić spadek w całości, gdy tak postąpisz, to zostaniesz wyłączony z dziedziczenia, a prawo do spadku przejdzie na inne osoby (mogą to być np. Twoje dzieci).

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku musisz złożyć przed sądem lub notariuszem. Trzeba to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się o spadku (termin biegnie od dnia śmierci spadkodawcy, wyjątkiem jest tutaj późniejsze otrzymanie informacji).

Jeżeli nie złożysz odpowiedniego oświadczenie, to będzie to oznaczało proste przyjęcie spadku. Trzeba pamiętać o tym, ze złożonego oświadczenia nie można odwołać.

Jak odrzucić spadek ?


Odrzucenie spadku

Jeżeli osoba, która dziedziczy spadek, przyjmie go bez ograniczeń, to będzie też musiała odpowiedzieć za długi zmarłego spadkodawcy. Spadek można też przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza ( tzw. limit odpowiedzialności za długi). Prawem spadkobiercy jest także odrzucenie spadku

Jak to zrobić ?

Pamiętamy o terminie !

Oświadczanie o odrzuceniu spadku powinno być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o spadku ( zazwyczaj od dnia w którym zmarł spadkodawca).

Składamy oświadczenie w sądzie lub u notariusza

Oświadczenie o odrzuceniu spadku możemy złożyć w dowolnie wybranej kancelarii notarialnej, możemy to także zrobić w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla naszego miejsca zamieszkania. W obu przypadkach opłata wynosi 50 zł.

Wraz z oświadczeniem należy złożyć akt zgonu spadkodawcy.

Musimy pamiętać o tym, że jeżeli mamy dzieci, to gdy odrzucimy spadek, one staną się spadkobiercami (art.1020 k.c.). Do takiej sytuacji dochodzi, gdy odrzucimy spadek np. po ojcu, wtedy dziedziczy nasze dziecko.

Gdy dziecko nie ma jeszcze ukończone 18 lat, to w jego imieniu możemy odrzucić spadek, ale żeby to zrobić będzie  potrzebna na to zgoda sądu rodzinnego.

Spadek z długami

Gdy nie odrzucimy spadku w imieniu naszego dziecka, a spadkodawca pozostawił długi, to dziecko odziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że dziecko odpowiada za długi, tylko do kwoty wartości spadku.

Prawo spadkowe Jak SAMODZIELNIE załatwić sprawy spadkowe i przygotować odpowiednie pisma?

Pewnie znasz to powiedzenie: „Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności”.

Tymczasem każdego z nas prędzej czy później czeka bliższe spotkanie z prawem i znajomość prawa BARDZO się wówczas przydaje. Co takiego mam na myśli? Oczywiście chodzi o sprawę spadkową.

Prawo spadkowe dotyczy każdego człowieka. Gdy umierają rodzice – trzeba uregulować po nich sprawy majątkowe. Gdy chcemy rozporządzić własnym majątkiem na przyszłość – spisujemy testament. Problem w tym, że nieznajomość prawa może sprawić, że… prawo obróci się przeciwko Tobie.

3 pytania testowe – sprawdź swoją znajomość prawa

Nie wiem, czy jesteś tego świadomy, dlatego mam do Ciebie 3 pytania:

  • Czy wiesz, że brak Twojej reakcji na wieść o śmierci bliskiej osoby może sprawić, że nabędziesz spadek ze wszystkimi jej długami?
  • Czy wiesz, że Twoje prawo do zachowku może się przedawnić?
  • Czy wiesz, że może się zdarzyć, że będziesz musiał zapłacić podatek od spadku, choć mógłbyś go nie płacić W OGÓLE?

To tylko kilka pytań, na które MUSISZ znać odpowiedź, jeśli czeka Cię nabycie spadku.

Wiadomo, że przepisy naszego polskiego prawa nie są łatwe, i dlatego właśnie wydano poradnik poświęcony prawu spadkowemu, który w przystępny sposób wyjaśnia zawiłości prawa związane ze spadkiem, testamentem czy zachowkiem.

Jeżeli chcesz SAMODZIELNIE uporządkować swoje sprawy spadkowe albo swojej rodziny – teraz w prosty sposób i w jednym miejscu dowiesz się, jak to zrobić. Po prostu kliknij tutaj»

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza


Spadek z dobrodziejstwem inwentarza

Spadkobierca może przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, gdy spełni stosunkowo proste warunki.

Kiedy można przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Trzeba w ciągu sześciu miesięcy od momentu, gdy otrzymania informacji o prawie do spadku, złożyć odpowiednie oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (oznacza to, że spadkobierca przyjmie długi spadkowe tylko do wysokości spadku). takie oświadczenie składa się w sądzie rejonowym w miejscu zamieszkania lub pobytu, można tez złożyć u notariusza.

Gdy spadkobierca będzie chciał załatwić sprawę w sądzie, to należy złożyć wniosek o przyjęcie takiego oświadczenia, a sąd wyznaczy posiedzenie i podczas niego spadkobierca złoży oświadczenie.

Wniosek powinien zawierać dane spadkobiercy i oświadczenie, ze spadek po zmarłym w określonym dniu spadkobierca przyjmuje z dobrodziejstwem inwentarza. Należy dołączyć jako dowód akt zgonu spadkodawcy. Wniosek powinien także zawierać informacje o wszystkich spadkobiercach, ich miejsca zamieszkania i stopień pokrewieństwa. Spadkobierca musi także wnieść opłatę w wysokości około 50 zł.

Jest to najbezpieczniejsza forma przyjęcia spadku, polecana przez samych adwokatów. Spadkobierca decydując się na taką formę przyjęcia spadku, w sytuacji, gdy odziedziczy długi, to jego odpowiedzialność za nie zostanie ograniczona do wartości spadku. A wiec najgorszy scenariusz to niedołożenie do interesu,a gdy wszystko pójdzie po myśli spadkobiercy to jeszcze na tym zyska.

Jak SAMODZIELNIE załatwić sprawy spadkowe i przygotować odpowiednie pisma?

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉