Odliczenie VAT od samochodu 2011


VAT od samochodów 2011

Od 1 stycznia 2011 r. weszły w życie zmiany dotyczące zasad odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych oraz niektórych pojazdów samochodowych i paliwa, które wykorzystywane jest do ich napędu.

Ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego

Od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawa o transporcie drogowym wprowadza jednakowy limit w odliczeniu podatku przy nabyciu niektórych pojazdów samochodowych (konstrukcyjnie zbliżonych do samochodów osobowych), a także paliw, które wykorzystywane są do ich napędu tak jak dla samochodów osobowych.

Ograniczenia w odliczaniu podatku przy nabyciu samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów samochodowych

Podatnik będzie mógł skorzystać z prawa do odliczenia podatku tj. wysokości 60 % ( nie więcej jednak niż 6 000 zł)

 • kwoty podatku, która jest określona w fakturze lub
 • podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub
 • kwoty podatku należnego od dostawy towarów dla której podatnikiem jest ich nabywca.

Ograniczenia te dotyczyć będą:

 • samochodów osobowych, a także
 • niektórych pojazdów samochodowych, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony (w tym tzw. samochodów z „kratką”).

Wyjątkiem są:

1) Pojazdy samochodowe, które spełniają wymagania, tj.:

 • mają jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, która jest klasyfikowana na podstawie prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
 • mają więcej niż jeden rzad siedzeń , które są oddzielone od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi, który pozwala postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi przekracza 50 % długości pojazdu ; dla obliczenia proporcji o której mowa w poprzednim zdaniu, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu, a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
 • mają otwartą część, która przeznaczona jest do przewozu ładunków;
 • posiadają kabinę kierowcy oraz nadwozie, które jest przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

2) pojazdów samochodowych, które są pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.;

3) pojazdów samochodowych, które konstrukcyjnie przeznaczone są do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, gdy z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

4) przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:

 • odsprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub
 • oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) w najem, dzierżawę, leasing, lub na podstawie innych umów o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystywania na te cele prze okres krótszy niż sześć miesiecy.

Ograniczenie to (z ww. wyjątkami) będzie mieć zastosowanie również do:

 • ww. samochodów oraz innych pojazdów samochodowych, które używane są na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze (dopuszczane są umowy, które zostały zawarte przed 1 stycznia 2011 r., na warunkach określonych w art. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.);
 • importowanych ww. samochodów i pojazdów – z wyjątkiem, gdy te samochody i pojazdy są przedmiotem prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika o której mowa wyżej;
 • nabytych lub importowanych części składowych, które zostały zużyte do wytworzenia przez podatnika i pojazdy podatnik zaliczył do środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Pamiętaj ! Nie stosuje się ograniczenia w odliczeniu podatku w wysokości 60 % ( (nie więcej jednak niż 6.000 zł), wobec usługobiorców, którzy użytkują pojazdy samochodowe, o których mowa powyżej, na podstawie najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, która została zawarta przed dniem 1 stycznia 2011 r. – w stosunku do których na dzień 31 grudnia 2010 r. przysługiwało im prawo do odliczenia.

Podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku w pełnej wysokości od czynszu (rat) lub innych płatności, które wynikają z takiej umowy, gdy:

 • w tej umowie, która została zawarta przed dniem 1 stycznia 2011 r. nie dokonano zmian po dniu 31 grudnia 2010 r. oraz
 • umowę tą zarejestrowano we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 31 stycznia 2011 r.

(art. 6 ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. ).

W związku ze zmianą w przepisach ustawy o VAT w zakresie odliczeń przy nabyciu ww. samochodów i niektórych pojazdów samochodowych została dostosowana w przepisach nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług kwestia zwolnień od podatku tych samochodów i pojazdów, które zastępuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia, które weszło w życie 1 stycznia 2011 r., zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości stanowiącej 60 % kwoty podatku (nie więcej jednak niż 6.000 zł):

a) określonej w fakturze lub

b) która wynika z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy, lub

c) należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub

d) należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca – jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy.

Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego przy nabyciu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów samochodowych

W przypadku nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, które wykorzystywane są  do napędu:

● samochodów osobowych, a także

● niektórych pojazdów samochodowych, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony (w tym tzw. samochodów z „kratką”), z wyjątkiem pojazdów samochodowych, przy nabyciu których podatnikowi przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku przy ich nabyciu (w tym użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze)

nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

Pamiętaj ! Ograniczenie w zakresie odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. paliw dotyczy również pojazdów samochodowych, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony (w tym tzw. samochodów z „kratką”), z wyjątkiem pojazdów samochodowych, które są objęte  pełnym odliczeniem podatku, o których mowa wyżej, użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, nawet tych zawartych przed dniem 1 stycznia 2011 r., w odniesieniu do których przysługiwało na dzień 31 grudnia 2010 r. pełne prawo do odliczenia.

Ograniczenie, które dotyczy wyłączenia podatnikom prawa do odliczenia podatku VAT od nabycia paliw, które są wykorzystywane do napędu niektórych pojazdów samochodowych, będzie obowiązywało w okresie 1 styczeń 2011 r. – 31 grudzień 2012 r.

(art. 4 ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.)

Zmiana w zakresie korekty odliczonego podatku w przypadku dokonania zmian w pojeździe

Jeżeli w pojeździe, dla którego okręgowa stacja kontroli pojazdów, na podstawie przeprowadzonego dodatkowego badania, wydała zaświadczenie, które potwierdza spełnienie wymagań, które są określone powyżej, zostały wprowadzone zmiany, których wynikiem jest to, ze pojazd nie spełnia tych wymagań, to podatnik ma obowiązek skorygowania dokonanego odliczenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres dokonania odliczenia, a nie jak w brzmieniu przepisu, który obowiązywał do 31 grudnia 2010 r., zgodnie z którym, w takim przypadku podatnik miął obowiązek skorygować kwotę podatku naliczonego w całości w rozliczeniu za okres, w którym dokonano tych zmian.

(art .3 ust. 4 ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.)

Wykorzystywanie samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w przypadku wykorzystywania samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, który dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, objętych ograniczonym prawem do odliczenia podatku przy ich nabyciu, nie jest stosowany art. 8 ust. 2 ustawy (tzn. dotyczy to przypadków wykorzystywania tych samochodów i pojazdów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia).

(art. 5 ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.)

Likwidacja z dniem 1 stycznia 2011 r. niektórych obowiązków:

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. likwiduje obowiązek:

Dostarczania do naczelnika urzędu skarbowego kopii zaświadczenia, które wydane jest przez okręgową stację kontroli pojazdów, które potwierdza  spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych poniżej, tj.:

 • mają jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, która jest klasyfikowana na podstawie prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
 • mają więcej niż jeden rzad siedzeń , które są oddzielone od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi, który pozwala postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi przekracza 50 % długości pojazdu ; dla obliczenia proporcji o której mowa w poprzednim zdaniu, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu, a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
 • mają otwartą część, która przeznaczona jest do przewozu ładunków;
 • posiadają kabinę kierowcy oraz nadwozie, które jest przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Pamiętaj ! Takie zaświadczenie dla potrzeb podatku od towarów i usług podatnik powinien jednak posiadać w swojej dokumentacji.

Zawiadomienia w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego o wprowadzeniu zmian w pojeździe, dla którego okręgowa stacja kontroli pojazdów wydała zaświadczenie, które potwierdza spełnienie wymagań, o których mowa powyżej.

Pamiętaj ! Podatnik w takim przypadku powinien dokonać korekty odliczonego podatku.

(art. 1 pkt 11 lit. b ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. uchylający w art. 86 ust. 5a – 5c)

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.