Zwrot podatku VAT za materiały budowlane – komu przysługuje?


Kto ma prawo ubiegać się o zwrot VAT za materiały budowlane ?

Prawo do przysługuje osobom fizycznym, które:

1)poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją, która polegała na:

 • budowie budynku mieszkalnego (budynek lub jego część, która służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, a także urządzenia techniczne, które zapewniają możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jako przyłącza oraz urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków);
 • remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;

2) posiadają udokumentowane poniesione przez siebie wydatki fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r;

3) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22% lub wyższą (23%, 24%, 25%);

4) nie są podatnikami podatku VAT i nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w celu wykonywania czynności, które podlegały opodatkowaniu tym podatkiem;

5) mają prawo dysponować nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623  lub posiadają tytuł prawny do remontowania budynku (lokalu) mieszkalnego.

6) posiadają pozwolenie na budowę, w przypadku inwestycji, która wymaga takiego pozwolenia.

Wysokość limitu oraz zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Zwrot podatku VAT za materiały budowlane jest limitowany. Limit dotyczy okresów pięcioletnich, które są liczone od daty złożenia pierwszego wniosku od momentu obowiązywania przepisów ustawy  (1 stycznia 2006 r.).

Dla przykładu: pierwszy wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane został złożony w dniu 1 września 2006 r., a więc pięcioletni okres trwa do 31 sierpnia 2011 r. Jeżeli kolejny wniosek zostanie złożony po 31 sierpnia 2011 r., to rozpocznie on nowy okres, dla którego ustala się odrębne limity.

Na wysokość przysługującego zwrotu oraz wysokość limitów wpływ ma kilka czynników.

Najważniejsze to:

 • czy inwestycja, w związku z którą poniosło się wydatki na zakup materiałów budowlanych wymaga pozwolenia na budowę oraz
 • czy wcześniej – z tytułu poniesienia wydatków na zakup tych samych materiałów budowlanych – korzystano w latach 2004-2005 z ulg mieszkaniowych, na zasadach, które określone są w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowo następnym czynnikiem jest cena 1 m2, wysokość obowiązującej stawki podatku VAT, a także data złożenia pierwszego wniosku w pięcioletnim okresie, o którym mowa w art. 3 ust. 6a ustawy.

Warto pamiętać, że co do zasady obowiązują dwa limity:

Pierwszy limit: obowiązuje dla inwestycji, która wymaga pozwolenia na budowę (liczony z uwzględnieniem 70 m2).

Drugi limit: obowiązuje dla inwestycji, która nie wymaga pozwolenia na budowę (liczony z uwzględnieniem 30 m2).

Dla każdego z tych limitów określono odrębne zasady jego ustalania w odniesieniu do wydatków, które zostały odliczone latach 2004-2005 w podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach ulg mieszkaniowych (tzw. limit niższy, który jest liczony z uwzględnieniem wskaźnika 9,959%), a także odrębne w odniesieniu do wydatków, które takiemu odliczeniu nie podlegały (tzw. limit wyższy, który jest liczony z uwzględnieniem wskaźnika 12,295% albo 12,195%).

Jednocześnie „limity niższe” (liczy się je odmiennie) wchodzą w zakres „limitów wyższych”. Oznacza to, że maksymalna kwota zwrotu nie może przekroczyć sumy limitów obliczonych dla wydatków nieodliczonych w podatku dochodowym od osób fizycznych, związanych z:

 • inwestycją, która wymaga pozwolenia na budowę (70 m2) oraz
 • inwestycją, która nie wymaga pozwolenia na budowę (30 m2).

1) Jeżeli pierwszy wniosek złożono w momencie, gdy obowiązywał podatek VAT o stawce 22 %, kwota zwrotu:

a) dla wydatków, które nie zostały odliczone w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT według stawki:

22% wynosi 68,18%
23% wynosi 65,22%

kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie zakupionych materiałów budowlanych.

nie więcej niż 12,295% kwoty, która stanowi iloczyn:

 • 70 m2 i ceny 1 m2 – gdy inwestycja wymaga pozwolenia na budowę;
 • 30 m2 i ceny 1 m2 – gdy inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę.

b) dla wydatków, które zostały odliczone w ramach ulg mieszkaniowych wynosi 55,23% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie zakupionych materiałów budowlanych.

nie więcej niż 9,959% kwoty, która stanowi iloczyn:

 • 70 m2 i ceny 1 m2 – gdy inwestycja wymaga pozwolenia na budowę;
 • 30 m2 i ceny 1 m2 – gdy inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę.

2) Jeżeli pierwszy wniosek złożono, gdy obowiązywał podatek VAT o stawce 23 %, kwota zwrotu:

a) dla wydatków, które nie zostały odliczone w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT według stawki:

22% wynosi 68,18%
23% wynosi 65,22%

kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie zakupionych materiałów budowlanych.

nie więcej niż 12,195% kwoty, która stanowi iloczyn:

 • 70 m2 i ceny 1 m2 – gdy inwestycja wymaga pozwolenia na budowę;
 • 30 m2 i ceny 1 m2 – gdy inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę.

b) dla wydatków, które zostały odliczone w ramach ulg mieszkaniowych wynosi 55,23% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie zakupionych materiałów budowlanych.

nie więcej niż 9,959% kwoty, która stanowi iloczyn:

 • 70 m2 i ceny 1 m2 – gdy inwestycja wymaga pozwolenia na budowę;
 • 30 m2 i ceny 1 m2 – gdy inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę.

Pamiętaj ! Limity dotyczą okresów pięcioletnich, które liczone są od daty złożenia pierwszego wniosku. Kwota limitu, który przysługuje na dzień złożenia wniosku jest różnicą kwoty limitu przysługującego w pięcioletnim okresie, a kwotą limitu wykorzystanego wcześniej w tym okresie.

Jeżelim osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, to kwota zwrotu dotyczy łącznie obojga małżonków. Wyjątkiem są małzonkowie wobec których sąd orzekł separację.

Jeżeli:

 • przed zawarciem związku małżeńskiego, osoba fizyczna otrzymała kwotę zwrotu, to kwotę zwrotu, która została obliczona zgodnie z art. 3 ust. 5-7 ustawy, pomniejsza się o kwoty uprzednio otrzymane;
 • w czasie trwania związku małżeńskiego lub do momentu orzeczenia przez sąd separacji, osoba fizyczna otrzymała kwotę zwrotu, a następnie związek małżeński ustał lub sąd orzekł separację, przysługującą jej kwota zwrotu pomniejszana jest  o 50% kwoty uprzednio otrzymanej, gdy składano wspólny wniosek małżonków, lub o kwotę otrzymanego zwrotu, gdy składany był odrębny wniosek.

Kwota zwrotu podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.