Umowa o wykonanie robót budowlanych


Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych

Zawarta umowa o wykonanie robót budowlanych będzie podstawą do dochodzenia swoich praw, gdyby okazało się, że fachowiec, źle wywiązał się ze swoich zobowiązań.

Umowę najlepiej zawrzeć na piśmie. Ustna też będzie ważna, ale w razie ewentualnego sporu sądowego, wiarygodność takiej umowy muszą potwierdzić świadkowie, a gdy ich nie ma, to będzie trudno udowodnić swoje rację.

Pamiętaj ! Nie warto korzystać z usług fachowca, który nie chce podpisać umowy, nawet jeśli w zamian oferuje niżą cenę za wykonanie usługi.

Umowa powinna być szczegółowa. Może się jednak tak zdarzyć, że w trakcie prac mogą pojawić się dodatkowe roboty. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zapisanie najważniejszych ustaleń i dodanie klauzuli, że inne będą wyjaśniane w toku prac.

Umowa o wykonanie robót budowlanych powinna zawierać:

  • nasze dane z adresem i numerem dowodu osobistego;
  • dane wykonawcy – jeśli jest to osoba fizyczna mająca własną firmę oraz numer dowodu osobistego;
  • adres firmy, gdy do pracy wynajęto ekipę;
  • numer wpisu do ewidencji gospodarczej wykonawcy;
  • zakres robót;
  • zaopatrzenie w materiały budowlane (niech kupuje je wykonawca i przedstawia nam rachunki);
  • termin wykonania usługi – ustalamy go z fachowcem. On najlepiej oceni, jak długo zajmie mu wykonanie prac (oczywiście w granicach zdrowego rozsądku).

Pamiętaj ! Gdy wyznaczony termin będzie zbyt bliski, to może się okazać, że remont zostanie wykonany byle jak, aby tylko wyrobić się w czasie.

  • cenę usługi np. za metr kwadratowy (w tym ewentualna zaliczka lub zadatek).

Zadatek a zaliczka ..

Wykonawca często przed podjęciem robót prosi o zaliczkę  np. na zakup materiałów budowlanych lub o zadatek na poczet wykonanej pracy.

Jaka jest różnica ?

Zadatek: jeśli fachowiec nie dotrzyma umowy, to można od niego zażądać zwrotu w wysokości dwukrotności wpłaconych pieniędzy, a gdy sami zrezygnujemy z jego usług – zadatek nam przepadnie.

Zaliczka: gdy wykonawca zrezygnuje z dalszej pracy, musi zwrócić nam wypłacona mu zaliczkę, a gdy to my odstąpimy od umowy, to możemy stracić zaliczkę tylko, jeśli tak stanowi umowa. W przeciwnym wypadku możemy żądać jej zwrotu.

Pamiętaj ! Zadatek i zaliczka nie są obowiązujące. Zależą one od tego, czy obie strony uzgodniły to między sobą.

Zawsze należy żądać potwierdzenia odbioru pieniędzy.

Warto też zapytać fachowca, czy daje gwarancje na swoje usługi. Jeśli tak – to informację tą trzeba zamieścić w umowie (podając okres, przez jaki będziemy mogli reklamować usługę).

Pamiętaj ! Jeżeli wykonawca nie dam nam gwarancji na swoje usługi, to i tak zgodnie z przepisami mamy prawo do rękojmi na usługi remontowe. Dzięki czemu możemy reklamować wadliwą usługę w ciągu roku od jej wykonania i w terminie miesiąca od wykrycia (zauważenia) wady.

Wzór umowy o wykonanie robót budowlanych

Zawarta w dniu …………. pomiędzy:
…………………………. zamieszkałym/łą w …………….., przy ul………………legitymującym/cą się dowodem osobistym nr …………… zwanym\ną w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym/cą”
a firmą ………………..z siedzibą w ……………………..przy ul………………….reprezentowaną przez ………………właściciela firmy legitymującego się dowodem osobistym nr ………………zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą” o następującej treści:

§ 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania Zamawiającemu/ej robót remontowych, według projektu dołączonego do niniejszej umowy.

§ 2. Termin rozpoczęcia robót strony ustalają na …….., a termin zakończenia na …………………….

§ 3. Strony ustalają następujący sposób przeprowadzenia prac:

1. Zamawiający/ca przygotuje mieszkanie do rozpoczęcia prac w dniu ………jako w terminie rozpoczęcia robót. Wykonawca nabędzie materiały budowlane potrzebne do przeprowadzenia prac.

2. Wykonawca po wykonaniu wszystkich prac uporządkuje pomieszczenie, w którym były wykonywane. Zamawiający/ca odbierze wykonanie roboty.

§ 4. 1. Strony ustalają wynagrodzenie za zamówione roboty na łączną kwotę …… zł (słownie ….. zł). W dniu podpisania umowy Zamawiający/a wypłaca Wykonawcy tytułem zaliczki na zakup materiałów budowlanych 20 % umówionego wynagrodzenia tj.  kwotę …..zł (słownie ……zł), a Wykonawca kwituje odbiór wymienionej kwoty.

Wypłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi w dniu przyjęcia prac przez Zamawiającego\cą.

2. Wykonawca wystawi Zamawiającemu/ej rachunek uproszczony za całość wykonanych prac.

§ 5. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają obowiązek zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 4.

§ 6. W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający/ca              Wykonawca

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.