Jak sprawdzić czy jestem w BIK?


Co to jest BIK?

Jest to jedyna w Polsce instytucja, która otrzymuje i udostępnia bankom i Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo Kredytowym (SKOK-om) dane na temat wszelkich zobowiązań kredytowych klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców.

Kto ma dostęp do informacji BIK?

Dostęp do takich informacji maja nie tylko banki i SKOK-i. Samemu możemy sprawdzić (pobierając Raport o sobie), jakie informacje z bazy BIK na nasz temat otrzyma bank w sytuacji, kiedy np. staramy się o kredyt.

Jak zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu?

Trzeba wspólnie z BIK budować swoją historię kredytową.  Bazy BIK zawierają zarówno informacje pozytywne jak i negatywne i nie można ich utożsamiać z rejestrem niesolidnych dłużników (95 % informacji w BIK dotyczy osób, które rzetelnie spłacają swoje kredyty). Znajdują się tam dane każdego z nas, kto kiedykolwiek złożył wniosek o kredyt, posiada kartę kredytową lub jest poręczycielem.

BIK = unikalne źródło informacji o rzetelności kredytowej

Pobierz Raport BIK

Kliknij i sprawdź»

Alerty BIK

Kliknij i sprawdź»

Kiedy nasze dane mogą trafić do BIK?

Nasze dane są tam przesyłane w momencie, gdy składamy w banku lub SKOK-u współpracującym z BIK, wniosku kredytowego,a  następnie po udzieleniu kredytu. Informacje, które dotyczą tego jak spłacamy swoje zobowiązania, bank lub SKOK przesyła do BIK (aktualizuje) przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres spłacania rat kredytu. Tak wiec błędem jest myślenie, ze do BIK trafiają tylko informacje negatywne.

Co to jest historia kredytowa?

Dane, które przekazywane są do BIK tworzą  finansowy obraz klienta. Dlatego każdy z nas ma wpływ na to, jak będzie wyglądała jego historia kredytowa. Jeśli raty kredytu spłacane są w terminie, w bazie BIK znajdują się dane pozytywne, a gdy spłacane są z opóźnieniem, w bazie BIK znajdują się również dane negatywne (w przypadku opóźnienia dłuższego niż 60 dni).

Historia kredytowa to najlepsza rekomendacja.

Dzięki dobrej historii kredytowej możemy być dla banków i SKOK-ów bardziej wiarygodnym i cennym klientem, a to przełoży się:

 • lepsze warunki finansowe (np. niższe oprocentowanie kredytu);
 • skrócenie lub uproszczenie procedur udzielania kredytów;
 • obniżenie opłat i prowizji.

Brak wiedzy o naszej historii kredytowej uniemożliwia bankom lub SKOK-om zastosowanie swoistej premii za naszą rzetelność finansową.

Pamiętaj! Historia kredytowa jest kroniką naszej solidności regulowania zobowiązań finansowych. Dotyczą one przede wszystkim: kredytów na zakup towarów, usług i papierów wartościowych, kredytów niecelowych i studenckich, kredytów mieszkaniowych i pracowniczych, a także kredytów odnawialnych, karty detalicznej, karty kredytowej, karty debetowej oraz limitu debetowego w ROR. Dzięki BIK pozytywna historia kredytowa działa na naszą korzyść.

Jak długo BIK może przetwarzać nasze dane?

Zależy to o tego jak solidnie spłacamy raty naszego kredytu. Gdy spłacane są w terminie, to dane o naszym kredycie będą w BIK, aż do czasu jego całkowitej spłaty. I w tym czasie mogą być udostępniane bankom.

Co dzieje się po spłacie?

Aby nasza historia kredytowa była atutem w dalszych kontaktach z bankiem lub SKOK-iem, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie naszych danych po wygaśnięciu zobowiązania. Informacje te będą w BIK tak długo, na jaki okres wyrazimy zgodę, poświadczając historię kredytową.

Jeżeli w trakcie trwania umowy kredytowej opóźniliśmy się ze spłatą rat kredytu powyżej 60 dni i upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania nas przez bank lub SKOK o tym opóźnieniu oraz o zamiarze przetwarzania danych bez naszej zgody, to wówczas BIK może przetwarzać dane przez okres 5 lat.

Na dodatek (zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo bankowe z kwietnia 2007 r, która dostosowuje polskie regulacje do Dyrektyw EU) umożliwiono BIK i bankom przetwarzanie danych, które dotyczą zobowiązań wszystkich klientów banków i instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów (np. SKOK) przez okres 12 lat od dnia spłaty zobowiązania, dla celów stosowania przez banki metod statystycznych, które służą do obliczenia wymogów kapitałowych banku. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów. Okres jest tak długi, bo aby stosować metody statystyczne trzeba operować danymi z długich okresów.

Zgoda na przetwarzanie danych

To czy pozytywne informacje o naszych już spłaconych zobowiązaniach będą dostępne dla instytucji finansowych zależy od nas samych, a to dlatego, że możemy wyrazić zgodę na przetwarzanie informacji o swoich spłaconych zobowiązaniach. Można to zrobić w każdej chwili, np. w momencie podpisywania umowy kredytu, podczas spłacania rat kredytu, a także już po spłacie.

Pamiętaj! Jeśli nie wyrazi się zgody, to dla banków i SKOK-ów będziemy anonimowi i można mieć zdecydowanie mniejsze szanse na uzyskanie korzystnych warunków kredytowych w przyszłości, np. kredyt w 15 minut, niższa marża, czy dłuższy okres kredytowania.

Warto udzielić zgody. Jeśli chcemy być postrzegani jako atrakcyjny uczestnik rynku finansowego, to należy samemu dążyć do tego, aby pozytywna historia spłat naszych zobowiązań była dostępna dla innych instytucji sektora finansowego, nie tylko w trakcie, ale również po spłacie zobowiązania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zwiększa szanse na możliwość naliczenia naszej oceny punktowej.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania pozwala tworzyć wspólnie z BIK nasz pozytywny portret finansowy, który jest wysoko ceniony przez wiele instytucji.

Pamiętaj! Zgody można udzielić  w banku, w którym bierze się lub brało kredyt oraz w Biurze Obsługi Klienta BIK.

W jaki sposób uzyskać informacje z BIK?

Gdy jesteśmy zainteresowani dostępem do informacji o sobie częściej niż raz na pół roku lub chcemy uzyskać dodatkowe informacje np.: ocenę punktową, można skorzystać z następnych produktów:

1. Raport PLUS,
2. Raport PLUS z Informacją O Ocenie Punktowej.

Na podstawie art. 32 i 33 Ustawy o ochronie danych osobowych BIK daje nam możliwość sprawdzenia, jakie dane na nasz temat  znajdują się w BIK. Zgodnie z Ustawą, BIK udziela takich informacji na nasz wniosek, w terminie 30 dni. Z takiego prawa do informacji można jednak skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Raporty PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej są dostępne również w angielskiej wersji językowej ze względu na zapotrzebowanie osób, które przebywają poza granicami kraju, którzy chcą legitymować się swoją historią kredytową przed zagranicznymi instytucjami finansowymi. Wersja angielska raportu pozwoli zagranicznym instytucjom na szybką ocenę rzetelności kredytowej.

Pobierz Raport BIK

Kliknij i sprawdź»

Alerty BIK

Kliknij i sprawdź»

Co to jest Raport PLUS?

To nasza historia kredytowa, która jest dostępna na każde nasze życzenia. Zawiera dane o wszystkich zobowiązaniach kredytowych z BIK, poszerzone o segment podsumowań, który zawiera szczegółową informacje o łącznej liczbie oraz kwocie posiadanych przez nas zobowiązań. Segment ten ułatwia poruszanie się po raporcie. Dzięki nielimitowanemu dostępowi do tych raportów można sprawdzać jakie zmiany zachodzą w naszych danych, a więc monitorować stan własnych zobowiązań.

Co to jest Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej (score)?

Tutaj znajdują się informację o zobowiązaniach kredytowych oraz informacje o naszej ocenie punktowej. W ramach oceny punktowej BIK można otrzymać od 191 do 631 punktów i od 1 do 5 gwiazdek.

Oznacza to, że im więcej otrzymamy punków (i gwiazdek) tym większe prawdopodobieństwo, że będziemy terminowo spłacać kredyt, a zatem większe jest prawdopodobieństwo jego otrzymania.

Raporty można też wykorzystać jako „certyfikat solidności”, którym każdy może posługiwać się w różnych sytuacjach, które wymagają potwierdzenia swojej wiarygodności, takich jak:

 • kupno samochodu;
 • wynajęcie mieszkania;
 • zawarcie umowy o pracę;
 • ubieganie się o kredyt za granicą.

Raporty Plus pozwalają każdemu na sprawdzenie dowolnie często:

 • poprawności jego danych, które podlegają wymianie między bankami i SKOK-ami;
 • oceny punktowej;
 • aktualnej skali zobowiązań (w tym liczby kredytów, kwot ewentualnych zaległości);
 • informacji o zobowiązaniach, które zostały spłacone i zamknięte;
 • stanu poręczonych zobowiązań;
 • czy nie posłużono się danymi w sytuacji kradzieży bądź zagubienia dokumentu tożsamości.

Pobierając raport i monitorując  stan naszych zobowiązań można ochronić się przed nadmiernym zadłużeniem.

Jak uzyskać raport?

Raport otrzymamy po złożeniu pisemnego wniosku. Jeżeli składa się go droga korespondencyjną, to należy go przesłać do siedziby Biura Obsługi Klienta listem poleconym.

1. Wypełniamy wniosek o udostępnienie wybranego raportu, który otrzymamy w Biurze Obsługi Klienta (BOK) lub pobieramy ze strony internetowej BIK.

2. Wypełniony i podpisany wniosek należy wysłać listem poleconym pod podany poniżej adres lub złożyć osobiście w BOK od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-15.30.

Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa

Dopisek: Zapytanie

Raport można otrzymać listem poleconym pod wskazany adres. Można go również odebrać bezpośrednio w BOK. Do wniosku o Raport PLUS lub Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej wysłanego listem poleconym lub złożonego we BOK, należy dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty za raport.

Potwierdzenie opłaty powinno zawierać:

 • numer konta, na które dokonano wpłaty,
 • imię i nazwisko;
 • adres zameldowania;
 • w tytule wpłaty: nr PESEL Wnioskodawcy z podaniem dokładnej nazwy wybranego raportu.

Jeżeli korzystamy z generatora wniosków na stronie internetowej BIK, to system sam wygeneruje wniosek wraz z formularzami wpłaty. Wygenerowany w tej formie formularz wpłaty zawiera indywidualny numer konta, ważny tylko dla wypełnionego wniosku danego klienta.

BIK nie jest uprawniony do dokonywania zmian danych przetwarzanych w bazie BIK. Zmiany takie dokonywane są wyłącznie przez bank, z którego pochodzą dane i tylko przez bank mogą zostać skorygowane lub zaktualizowane.

Tak więc, jeśli dane klienta są nieaktualne bądź nieprawidłowe powinien zgłosić się z tym do banku, który te dane przekazał, z prośbą o dokonanie zmian w bazie BIK. Ze względu na ochronę danych osobowych, BIK nie udziela żadnych telefonicznych informacji na temat danych przechowywanych w bazie.
Nasza ocena punktowa

Ocena punktowa (ang score) klienta to liczba punktów, które uzyska on w wyniku zastosowania metody punktowej oceny ryzyka kredytowego (scoring). Ocena punktowa wyliczana jest na podstawie danych o kliencie przekazywanych przez banki i SKOK-i.

Jak wykorzystują to banki i SKOK-i?

Ocena punktowa wykorzystywana jest to szybkiej, precyzyjnej, przejrzystej i obiektywnej oceny ryzyka kredytowego swoich klientów. Ocenie punktowej mogą podlegać zarówno dotychczasowi klienci, jak i osoby, które po raz pierwszy zgłosiły się do danego banku lub SKOK-u po kredyt, kartę kredytową itp.

Wyższa ocen punktowa to:

 • łatwiej dostępny kredyt;
 • atrakcyjniejsze oferty;
 • minimalna liczba dokumentów;
 • obiektywna ocena z wykorzystaniem tych samych kryteriów;
 • szybsza decyzja kredytowa.

Jak poznać swoją ocenę punktową?

Trzeba po prostu złożyć do Biura Obsługi Klienta BIK wypełniony wniosek o Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej oraz dokonać odpowiedniej opłaty za Raport.

W przypadkach oceny punktowej BIK szczególnie istotny wpływ na jej wysokość ma to, jak klient dotychczas obsługiwał posiadane przez siebie kredyty (w tym także limit ROR oraz karty kredytowe).

Wysoką ocenę punktową, a co za tym idzie, większe szansę na atrakcyjny kredyt w przyszłości, zapewni przede wszystkim dbanie o terminową obsługę kredytów już posiadanych. Należy przy tym pamiętać również o prawidłowym wywiązywaniu się z zobowiązań, które wynikają z posiadania limitu w ROR oraz kart kredytowych.

Pamiętaj! Ocena punktowa obniży się, jeśli:

 • mamy opóźnienia w spłacie rat kredytów;
 • przekroczyliśmy swój limit kredytowy;

a także:

 • im więcej jest takich kredytów, w których spłacie mamy opóźnienia;
 • im większa jest kwota, ze spłatą której się spóźniamy;
 • im dłużej opóźniamy się ze spłatą kredytu;
 • im bardziej przekroczyliśmy swój limit kredytowy.

Opóźnienia w spłatach i zaległości obniżają ocenę punktową. Wpływ ten jest jednak największy w ciągu pierwszego roku od momentu wystąpienia zaległości lub opóźnienia. Po upływie trzech lat opóźnienie lub zaległość przestaje obniżać ocenę punktową, ale warunkiem jet tutaj uregulowanie wszystkich zaległości i nie wystąpienie w okresie tych trzech lat nowych opóźnień.

Podejmując decyzję kredytową banki i SKOK-i biorą pod uwagę nie tylko nasza ocenę punktową, ale także inne czynniki. Ponadto każdy bank ma swoje zasady przyznawania kredytów oraz własne systemy naliczania ocen punktowych, uwzględniając różne kryteria.

Jak często naliczana jest ocena punktowa (score)?

Oceny punkowe klientów, których dane przechowywane są w bazie BIK, naliczane są na życzenie banku lub SKOK-u albo klienta. Raz naliczona ocena punktowa przekazywana jest tylko temu bankowi, SKOK-owi lub klientowi, który o nią pytał. Jeśli bank lub SKOK złożył kolejne zapytanie o tego klienta, ocena punktowa zostanie naliczona ponownie.

Ocena punktowa klienta może zmienić się przede wszystkim wówczas, gdy w bazie BIK pojawią się nowe dane o tym kliencie i posiadanych przez niego kredytach.

Jeżeli złożymy w BIK wniosek o Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej, zostanie ona specjalnie dla nas naliczona. Ocena ta zostanie naliczona dokładnie w taki sam sposób, w jaki zostałaby naliczona dla banku czy SKOKU-u, tzn. z zastosowaniem tej samej metody.

Pamiętaj! Ocena punktowa udostępniana bankowi lub SKOK-owi przez BIK może różnić się od oceny nam podanej w Raporcie PLUS z Informacją O Ocenie Punktowej. Ocena może przede wszystkim zmienić się w okresie jej naliczenia dla nas do naliczenia oceny dla banku. czasem wystarczy nawet jeden dzień różnicy, aby ocena punktowa uległa zmianie, w związku z pojawieniem się nowych informacji.

BIK a BIG?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest mylone z biurami informacji gospodarczej (BIG).

Biura Informacji Gospodarczej (BIG-i) to instytucje: przyjmujące, przechowujące i udostępniające informacje gospodarcze, które dotyczą wiarygodności płatniczej konsumentów i przedsiębiorców. W odróżnieniu od BIK (ust. Prawo Bankowe), BIG-i działają na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Biuro Informacji Kredytowej obecnie współpracuje z jednym biurem informacji gospodarczej – InfoMonitor BIG S.A.

BIG-i mogą przechowywać informacje na nasz temat do momentu, gdy nasz wierzyciel poinformuje Biuro, ze całkowicie spłaciliśmy zobowiązania.

Warto wiedzieć, że informacje do BIG-ów trafiają na innych zasadach niż do BIK. Informacje o nas, jeśli jesteśmy konsumentem, mogą przesłać do BIG-u tylko przedsiębiorstwa w sytuacji, jeśli ponad 60 dni zalegamy z płatnościami swoich zobowiązań na kwotę wyższą niż 200 zł, a od przesłania do nas wezwania do zapłaty listem poleconym minęło 30 dni.

W przypadku przedsiębiorcy informację o zaległościach powyżej 500 zł może przekazać do BIG każdy przedsiębiorca, który ma z takim biurem podpisaną umowę.

Biura Informacji Gospodarczej (BIG-i)) oferują liczne korzyści dla klientów. Jeśli jesteśmy przedsiębiorcą, top możemy zmniejszyć ryzyko i koszty swoich decyzji biznesowych.

Pamiętaj! Przed podjęciem współpracy z nowym kontrahentem można np. sprawdzić w Biurze Informacji Gospodarczej (BIG-i) czy terminowo reguluje on swoje zobowiązania.

Pobierz Raport BIK

Kliknij i sprawdź»

Alerty BIK

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.