Umowa pożyczki pieniędzy – jak ją dobrze napisać?


Wzór umowy pożyczki

Jeżeli pożyczasz komuś pieniądze (nawet znajomemu), to powinno to być pokwitowane na piśmie, gdy pożyczasz więcej niż 500 zł.

Pamiętaj! Umowa pożyczki będzie bardzo przydatna, gdy Twój dłużnik nie zechce oddać pieniędzy. Będzie to dowód w sądzie.

Zanim pożyczysz pieniądze – spisz umowę pożyczki

Pożyczanie gotówki jest, zgodnie z prawem, umową, nawet, gdy między stronami pożyczki warunki spłaty zostaną ustalone ustnie.

Pamiętaj! Umowę pożyczki można zawrzeć w dowolnej formie, ale zaleca się potwierdzenie jej na piśmie.

Umowa pożyczki musi zawierać określone punkty. Najważniejsze informacje to:

1. Dokładne dane osób, które są stronami umowy (pożyczkodawca i pożyczkobiorca) wraz z numerami dowodów osobistych.

2. Przedmiot umowy, a więc, co strony umowy sobie pożyczają. Zwykle są to pieniądze i wtedy podaje się wysokość pożyczanej kwoty.

3. Termin zwrotu pożyczki, tutaj można ustalić konkretny dzień zwrotu, gdy termin nie zostanie określony, to zgodnie z kodeksem cywilnym – pożyczka musi być zwrócona w ciągu 6 tygodni od wypowiedzenia umowy przez pożyczkodawcę.

4. Sposób spłaty – pożyczkę można spłacić jednorazowo lub w ratach.

5. Oprocentowanie (można je ustalić lub nie). Pożyczkodawca ma prawo zażądać od pożyczkobiorcy oddania pieniędzy z procentem.

6. Odsetki za zwłokę – można ich zażądać na wypadek, gdyby pożyczkobiorca spóźniał się ze spłatą długu.

Sporządzenie umowy pożyczki w formie pisemnej będzie zabezpieczeniem dla obu stron, a zwłaszcza dla pożyczkodawcy na wypadek sporu z pożyczkobiorcą.

Umowa będzie podstawą na udowodnienie w sądzie, że w ogóle ja zawarto oraz na jakich zasadach.

Kto musi zapłacić podatek, a kto nie?

W 2009 r. wzrosły kwoty wolne od podatku, które obowiązują przy pożyczkach między osobami obcymi (niespokrewnionymi).

Na podstawie nowych przepisów można w ciągu trzech kolejnych lat bez podatku pożyczyć:

  • 5 tyś. zł – od jednej osoby lub 25 tyś. zł od kilku osób łącznie.

Zmiany wyszły na korzyść, bo przedtem te kwoty wynosiły: l tyś. zł i 5 tyś. zł.

Pamiętaj! W sytuacji, gdzie pożyczamy od jednej osoby powyżej 5 tys. zł (lub powyżej 25 tys. zł łącznie od kilku osób), to taka umowa pożyczki musi być zgłoszona w urzędzie skarbowym. Od takiej umowy (zawartej między osobami obcymi) trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Wynosi on 2 % kwoty pożyczki i płaci go pożyczkobiorca.

W ciągu 14 dni od daty podpisania umowy pożyczki należy udać się do urzędu skarbowego. Pożyczkobiorca składa w urzędzie deklarację podatkową i zostanie mus naliczony podatek od czynności cywilnoprawnych. Zostanie on obliczony od nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku.

Dla przykładu: Pożyczyłeś od kolegi 8 tys. zł. Musisz więc zapłacić 2 % podatek od nadwyżki ponad 5 tys. zł, czyli od 3 tys. zł. Podatek wyniesie 60 zł.

Pamiętaj! Nie warto ukrywać przed urzędem skarbowym pożyczki w kwocie przekraczającej 5 tys. zł. Jeżeli fiskus uzyska informacje o takiej niezgłoszonej i nieopodatkowanej pożyczce, to zamiast 2% podatku trzeba będzie zapłacić 20 %.

Pożyczki od rodziny

Podatku nie muszą w ogóle płacić bliskie osoby, które należą do tzw. I grupy podatkowej.

Należą do niej: małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, pasierb, ojczym, macocha i rodzeństwo.

Są dwa warunki, które należy spełnić, by uzyskać zwolnienie podatkowe:

  • jeżeli kwota pożyczki przekracza 9 637 zł, to trzeba ją zgłosić w urzędzie skarbowym, składając odpowiednią deklarację. Należy to zrobić w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy;
  • pożyczone pieniądze muszą trafić na rachunek bankowy pożyczkobiorcy (można też przesłać je przekazem pocztowym).

Pamiętaj! Jeżeli któryś z tych warunków nie zostanie spełniony, to trzeba liczyć się z tym, że urząd skarbowy nałoży 20 % podatek.

Uwaga! Gdy pożyczka od najbliższej rodziny nie przekracza 9 637 zł (od jednej osoby w ciągu pięciu lat), to nie musi być zgłoszona w urzędzie skarbowym. Nie ma też potrzeby przelewania jej na rachunek bankowy pożyczkobiorcy. Pieniądze można sobie przekazać z ręki do ręki.

Zwrot pożyczki i przedawnienie

Pożyczkobiorca musi oczywiście ją zwrócić bez względu na to, czy ustalono termin zwrotu czy nie.

Pamiętaj! Pożyczkodawca ma prawo uniemożliwić pożyczkobiorcy wcześniejszą spłatę długu (zwłaszcza, gdy należą mu się odsetki), ale będzie to możliwe, gdy w umowie zawrze się postanowienie, że pożyczkobiorca nie zwróci pieniędzy przed upływem ustalonego terminu. Gdy umowa będzie zawierała taki zapis, to pożyczkodawca będzie miał prawo zażądać odsetek za cały okres pozostający do ustalonego terminu spłaty.

Pamiętaj! Pożyczkę można umorzyć, gdy strony umowy pożyczki zawrą w tej sprawie pisemną umowę lub ugodę w sądzie. Roszczenie o zwrot pożyczki przedawnia się po 10 latach od ustalonego terminu spłaty

Jak odzyskać pożyczone pieniądze!

Pożyczkodawca, który nie może odzyskać pożyczonych pieniędzy, może żądać tego w sądzie. Musi złożyć pozew i dołączyć do niego umowę pożyczki oraz wezwanie do zapłaty dla dłużnika.

Koszt pozwu to 1/4 tzw. opłaty stosunkowej, która stanowi 5 % wartości przedmiotu sporu. Jeżeli np. dług wynosi 2000 zł, to opłata stosunkowa 5 % = 100 zł, zaś 1/4 z tego = 25 zł.

Gdy dłużnik nie oddaje pieniędzy, bo ma np. chwilowe problemy zdrowotne, pożyczkodawca może odroczyć mu spłatę lub rozłożyć na raty. Jeżeli to nie pomoże, to do dłużnika wysyła się wezwanie do zapłaty, w którym wyznacza mu się termin zwrotu długu.

Dłużnika informuje się także, że w przypadku, gdy nie spłaci pożyczki we wskazanym terminie, to wystąpi się na drogę sądową. Wezwanie wysyła się listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (będzie to dowód w sądzie).

W przypadku nie spłacenia długu przez pożyczkobiorcę, pożyczkodawcą może wystąpić do sądu o nakaz zapłaty. Pozew składa się na specjalnym formularzu (dostępne w sądach oraz na stronie ministerstwa sprawiedliwości)

Wzór umowy pożyczki

UMOWA POŻYCZKI

W dniu 13.06.2011 r. w Katowicach została zawarta umowa pożyczki między:

Andrzejem Nowakiem, zamieszkałym przy ul. Starowiejskiej 10/36 w Katowicach, legitymującym się dowodem osobistym nr DJH 173531, wydanym przez Prezydenta m.st. Katowice, zwanym dalej Pożyczkodawcą a Piotrem Nowakiem, zamieszkałym przy ul. Myśliwskiej 48/6 w Katowicach, legitymującym się dowodem osobistym nr BDM 347026, wydanym przez Prezydenta m.st. Katowice, zwanym dalej Pożyczkobiorcą. Zawarta umowa ma następującą treść.

§1

Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) na okres od 13.06.2011 r. do 13.09.2011 r.

Pożyczkobiorca zapłaci odsetki od zaciągniętej pożyczki – 2,5% w stosunku-
miesięcznym  łącznie 450 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych).

§2

Pożyczkobiorca pożyczkę przyjmuje i potwierdza odbiór całej kwoty w gotówce.

§3

Pożyczkobiorca oświadcza, iż zwróci wyżej wymienioną kwotę w następnym dniu po upływie terminu określonego w § I.

§4

Pożyczkobiorca ponosi wszelkie koszty zawarcia niniejszej umowy.

§5

Strony oświadczają, iż termin spłaty pożyczki może zostać przedłużony za pisemną zgodą Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorcy.

§6

Za opóźnienie w zwrocie pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty i odsetek w wysokości 0,2% dziennie

§7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być zawarte na piśmie.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§9

Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Pożyczkodawcy.

Andrzej Nowak          Piotr Nowak
Pożyczkodawca        Pożyczkobiorca

Wyjaśnienie

1. Pożyczkodawca i pożyczkobiorca – Umowę pożyczki rozpoczynamy od podania dokładnych danych pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy, wraz z numerami ich dowodów osobistych.

2. Kwota, termin spłaty, odsetki – W § l umowy podajemy: wysokość pożyczki (cyframi i koniecznie słownie), a także termin, w którym pożyczone pieniądze mają być zwrócone. Można też ustalić odsetki od pożyczki.

3. Pokwitowanie – W § 2 pożyczkobiorca potwierdza, że odebrał całą kwotę udzielonej mu pożyczki.

4. Przyrzeczenie zwrotu – W § 3 pożyczkodawca zobowiązuje się, do oddania w terminie całej kwoty pożyczki (ew. z odsetkami, jeśli zostały ustalone).

5. Dłuższy termin – W § 5 można zawrzeć zapis, że istnieje możliwość przedłużenia terminu spłaty. Ale gdyby miało to nastąpić, to obie strony muszą napisać aneks do umowy.

6. Odsetki za zwłokę – W § 6 określa się, odsetki, które zapłaci pożyczkobiorca, jeżeli nie dotrzyma ustalonego w umowie terminu zwrotu pieniędzy.

7. Zmiany w umowie – Jeżeli strony zmienią inne warunki umowy, np. dotyczące odsetek, to muszą sporządzić odpowiedni aneks.

8. Dodatkowy zapis – Na końcu należy napisać, że każda strona otrzymała egzemplarz umowy.

9. Podpisy stron – Pod umową własnoręcznie podpisują się obie strony umowy.

Nieważne, czy zarabiasz 20 000 czy 1 500 złotych miesięcznie, jeżeli popełniasz te błędy, to i tak będziesz mieć zawsze za mało pieniędzy…

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.