Jak otrzymać dotacje z unii europejskiej?


Dotacja z Unii Europejskiej

Z unii europejskie można otrzymać na rozkręcenie własnego biznesu nawet 40 tysięcy złotych (działanie 6.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Dotacja przyznawana jest przez różne instytucje, które wybierane są w każdym województwie przez urzędy marszałkowskie ( tam znajdziesz adresy tych instytucji). Instytucje te przeprowadzają dla osób, które ubiegają się o dotacje bezpłatne szkolenia, uczą na nich m.in: jak napisać biznesplan.

Jak starać się o dotacje z unii europejskiej?

Jeżeli chcesz starać się o dotacje z unii europejskiej, to na początek musisz napisać projekt unijny. Zastanów się jakie potrzeby inwestycyjne ma Twoja firma ( sprzęt, system informacyjny, może szkolenia). Dotacja unijna przyznawana jest na konkretny cel, tak wiec zadbaj o to, żeby Twój plan był jak najbardziej szczegółowy.

Na co można przeznaczyć uzyskane pieniądze?

Jeżeli otrzymasz dotacje z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, będziesz mógł je przeznaczyć wyłącznie na pokrycie wydatków związanych:

  • zakupem środków trwałych np. maszyny, sprzęt (w tym również środków transportu z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów);
  • zakupem wartości niematerialnych i prawnych np. licencji, oprogramowania zakupem środków obrotowych np. materiały, towar;
  • kosztami prac remontowo-budowlanych.

Osoba, która otrzyma dotacje zobowiązana jest przeznaczyć pieniądze na wydatki inwestycyjne, pieniądze nie mogą być wydane na bieżące prowadzanie działalności gospodarczej. Ale jeżeli uzyskamy wsparcie pomostowe, to możemy przeznaczyć je na obligatoryjne opłaty związane z prowadzeniem firmy (składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe.) Dopiero w następnej kolejce z otrzymanych pieniędzy można zapłacić czynsz, media itp.

Czy trzeba wnieść wkład własny?

Osoba, która zaczyna swoją działalność gospodarczą ma obowiązek wnieść środki własne w wysokości 10 % przyznanej mu dotacji. Ale nie musi to być gotówka, zamiast pieniędzy, kapitałem może być np. komputer, samochód itd..

Czy muszę zwracać dofinansowanie?

Otrzymana dotacja i wsparcie pomostowe jest bezzwrotne, ale osoba, która je otrzyma musi przestrzegać warunków określonych w umowie na podstawie której przyznano mu dofinansowanie.

Osoba, która uczestniczy w projekcie musi pamiętać, że jeżeli prowadziła działalność gospodarczą, lub była członkiem spółdzielni socjalnej w okresie 12 miesięcy, które poprzedzały wnioskowanie o dotacje, będzie musiała ja zwrócić wraz z odsetkami.

Skuteczny wniosek, czyli jak wydoić unijną krowę

Wykorzystaj ostatnią szansę na duże, unijne pieniądze. Pozyskaj je dla swojej firmy, gminy, miasta lub dobrego pomysłu.

Fragment poradnika:

We wszystkich dziedzinach życia wymagana jest obecnie fachowa wiedza. Jedyni dziś amatorzy to politycy.
Harold Macmillan

Od 2004 roku, a tak naprawdę od lat 90. mamy dostęp dośrodków pomocowych z Unii Europejskiej. Dostęp mamy, ale czy umiemy z tego korzystać? Jedyna odpowiedź, jaka się nasuwa, to — nie! Posługujemy się w procesie pozyskiwania pieniędzy z UE wiedzą specjalistów. Od wniosku do załączników włącznie. A przecież specjalista niezbędny jest (na dobrą sprawę) tylko w tym, by dobrze przygotować biznesplan lub studium wykonalności projektu.

Wniosek powinniśmy już wypełniać sami. To nie jest trudne, co udowodnię, prowadząc Was za rękę przez kolejne tabelki tego formularza. Temu ma służyć ta książka. Zajmuję się funduszami UE nieprzerwanie od 1992 roku i nigdy nie odważyłabym się powiedzieć: „wiem wszystko o funduszach UE”.

Część swojej wiedzy chcę Wam przekazać, żeby dalsze Wasze zapoznawanie się z materiałami dotyczącymi funduszy UE „nie bolało”. Sama permanentnie się kształcę, aby nadążyć za zmianami. Pomysłowość urzędników w tworzeniu „schodów” zapewne ma uzasadniać potrzebę ich zatrudnienia w urzędach. Innych przyczyn zmian nie dostrzegam. Od 2006 roku wiemy tak wiele o okresie finansowania 2007–2013, by się można było do tego przygotować do I kwartału 2007 roku. Tymczasem zmiany trwają w najlepsze, zatruwając życie potencjalnym beneficjentom i dając pole radosnej „TFUrczości” nuworyszom na urzędach.

Najważniejsza jest umiejętność przygotowania projektów. Jeśli ją posiądziemy — to zdobędziemy poczucie pewności, że żadne zmiany proceduralne czy zmiana formularzy nie będą dla nas straszne. Jakie będą prawdziwe warunki i zasady uzyskiwania pieniędzy pomocowych z UE w okresie 2007–2013, dowiemy się kiedyś z mediów, a tymczasem uwierzmy, że pieniądze są dla nas.

Radzę nie być huraoptymistą, ponieważ pieniądze niestety są tylko dla tych, którzy już je mają albo mogą szybko pożyczyć. Zasadą dotacji unijnych jest bowiem to, że mają formę refundacji. Najpierw trzeba wydać pieniądze na realizację projektu, a potem czekać na ich zwrot. Ma się coś w tej kwestii zmienić (zaliczki), ale potencjalni beneficjenci wciąż są mocno podejrzewani przez wszystkie polskie urzędy o chęć wyłudzenia pieniędzy z UE.

W latach 2007–2013 Polska otrzyma z budżetu unijnego prawie 70 mld euro pomocy strukturalnej. Część zostanie przeznaczona zarówno na bezpośrednie dofinansowanie inwestycji w firmach, jak i na inne pośrednie formy wsparcia. Dla przedsiębiorców interesujący będzie program Innowacyjna Gospodarka, na który przeznaczono około 9,7 mld euro. PO IG — program ogólnokrajowy będzie wspierał duże inwestycje charakteryzujące się wysokim poziomem innowacyjności. Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie muszą przygotować projekty o znacznej wartości.

Przykładowo dla projektów inwestycyjnych o wysokim potencjale innowacyjnym (działanie 4.4 PO IG) wartość tzw. wydatków kwalifikowalnych musi przekraczać 8 mln złotych. Ponadto wytwarzane produkty lub świadczone usługi powstałe w wyniku realizacji inwestycji nie mogą być znane i stosowane na świecie dłużej niż trzy lata. Program przewiduje również wsparcie projektów badawczych oraz związanych z kosztami wdrażania ich wyników do produkcji.

Przedsiębiorcy mogą szukać dofinansowania w dwóch działaniach, tj. 1.4 oraz 4.1. PO IG posiada też środki dla firm, które planują działania na rynkach zagranicznych. Działanie 6.1 — „Paszport do eksportu” — przewiduje zwrot kosztów doradztwa, szkoleń, wyjazdów na międzynarodowe targi i wystawy. Stymulowanie rozwoju rynku e-usług oraz wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej będzie finansowane z działań 8.1 oraz 8.2. Wnioski o dofinansowanie wymienionych projektów będzie przyjmować Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Należy również pamiętać, że fundusze strukturalne nie mogą finansować inwestycji związanych z produkcją i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych. Dla przedsiębiorstw z tej branży jest „Program rozwoju obszarów wiejskich” finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program ten przewiduje także tworzenie mikroprzedsiębiorstw. Szansę taką stwarza działanie 3.4., gdzie maksymalna wartość wsparcia może wynieść 300 000 zł.

Z programu „Rozwój obszarów wiejskich” mogą być finansowane mikrofirmy powstające i działające na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza 5000. Z kolei firmy działające w sektorze przetwórstwa rybnego, które nie mogą ubiegać się o wsparcie z funduszy strukturalnych, swoich szans rozwojowych mogą upatrywać w programie „Zrównoważony rozwój sektorów rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”, finansowanym z Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Każde z województw w swoim regionalnym programie operacyjnym zarezerwowało pulę na wsparcie przedsiębiorczości na swoim terenie. Łącznie regiony mają do zagospodarowania 16 mld euro. Programy regionalne powinny najbardziej zainteresować małych, średnich oraz mikroprzedsiębiorców. W latach 2007–2013 dotacje inwestycyjne dla sektora MŚP będą dostępne właśnie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, przygotowanych przez zarządy województw.

Priorytety, źródła finansowania i instytucje odpowiedzialne dla poszczególnych Programów Operacyjnych

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

• Transport miejski — Fundusz Spójności — zarządzanie — Ministerstwo Transportu i Budownictwa,

• Wsparcie rozwoju województw Polski wschodniej — Fundusz Spójności — MRR, MTiB, MŚ,

• Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego — EFRR1 — MKiDN,

• Transeuropejskie sieci transportowe i transport przyjazny dla środowiska — Fundusz Spójności — MTiB,

• krajowe sieci transportowe — EFRR — MTiB,

• infrastruktura środowiska — Fundusz Spójności — MŚ,

• ochrona środowiska naturalnego — EFRR — MŚ,

• infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku — Fundusz Spójności — Ministerstwo Gospodarki,

• bezpieczeństwo energetyczne — EFRR — Ministerstwo Gospodarki,

• bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia — EFRR — Ministerstwo Zdrowia,

• Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

• Zapewnienie jakości w edukacji — EFS2 — Ministerstwo Edukacji i Nauki,

• Integracja społeczna — EFS — Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej,

1 EFRR — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
2 EFS — Europejski Fundusz Społeczny.

• Państwo sprawne i partnerskie — EFS — Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

• Zatrudnienie — EFS — MPiPS,

• Społeczeństwo oparte na wiedzy — EFS — Zarząd województwa,

• Rynek pracy otwarty dla wszystkich — EFS — Zarząd województwa,

• Współpraca międzynarodowa i projekty innowacyjne — EFS — Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,

• Profilaktyka, promocja zdrowia i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa — EFS — Ministerstwo Zdrowia,

• Wykształcenie i kompetencje na obszarach wiejskich — EFS — Zarząd województwa,

• Podniesienie dostępu do edukacji, wzrostu kompetencji i adaptacyjności kadr na obszarze Polski wschodniej — EFS — Zarząd województwa,

• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,

• Społeczeństwo informacyjne — EFRR — Ministerstwo Gospodarki,

• Badania i rozwój nowoczesnych technologii — EFRR — Ministerstwo Edukacji i Nauki,

• Kapitał dla innowacji — EFRR — MG, Inwestycje — EFRR — MG,

• Kooperacja — EFRR — MG,

• Infrastruktura B+R3 — EFRR — MEN,

• Polska gospodarka na rynku międzynarodowym — EFRR — MG,

• Program Rozwoju Województw Polski Wschodniej,

• innowacje i rozwój przedsiębiorczości — EFRR — Zarząd województwa,

• wsparcie rozwoju potencjalnych metropolii oraz miast wojewódzkich i powiatowych Polski wschodniej — EFRR — Zarząd województwa,

• duże projekty sieciowe z zakresu międzywojewódzkich sieci drogowych — EFRR — Zarząd województwa,

• Programy Operacyjne Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej,

• programy współpracy przygranicznej — EFRR — MRR,

• programy współpracy transnarodowej — EFRR — MRR,

• programy współpracy międzyregionalnej — EFRR — MRR,

• Program Operacyjny Pomoc Techniczna,

• wsparcie realizacji NSS4 oraz zapewnienie ciągłości programowania operacji funduszy strukturalnych — EFRR — Zarząd województwa,

• skuteczne rozpowszechnianie informacji i promocja NSS oraz zapewnienie odpowiedniego przepływu i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSS — EFRR — Zarząd województwa.

3 B+R — Badania i Rozwój.
4 NSS — Narodowa Strategia Spójności.

więcej w pełnej wersji poradnika Anny Szymańskiej Skuteczny wniosek, czyli jak wydoić unijną krowę»

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.